Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 Andersvalide kinderen Rwanda 2010
Opvolging project
Fotoreportage
Aanvulling project
Uitbreiding project
Verslag 31.01.2011
Januari 2012Jya Mubandi Mwana1

 


Centrum voor andersvalide kinderen – Kigali –Rwanda

                                                                                                                          

Een wereld voor alle kinderen

OPBOUW VAN HET CENTRUM VOOR MINDER-VALIDE KINDEREN: 'JYA MUBANDI MWANA'
TE NYACYONGA DISTRICT GASABO / GROOT KIGALI .

Januari  2010

STEUNPROJECT AAN DE RWANDESE VERENENIGING  'JYA MU BANDI MWANA' 
TEN BEHOEVE VAN KINDEREN MET EEN MENTALE OF LICHAMELIJKE HANDICAP 

Korte inhoud

Doel : steun verlenen aan een Rwandese vereniging: deze  richtte een opvangcentrum op voor kinderen met een mentale en/of lichamelijke handicap. Het streven is aan deze mindervalide kinderen sociale en opvoedende activiteiten aan te bieden.
Het tot stand komen van dergelijke centra is recent en concretiseert een totaal nieuwe visie in Rwanda namelijk dat deze kinderen recht hebben op een opvoeding om zich te kunnen ontplooien net als om het even welk ander kind.  De omkadering is vnl. in handen van vrijwilligers, met aan de basis ‘moeders’. Steun van openbare instellingen is bijzonder schaars en wisselvallig. Ondanks de povere externe steun, heeft het centrum tot op heden, opmerkelijke activiteiten gerealiseerd, die zeker verdere aanmoediging verdienen.
De gevraagde hulp bestaat er in om de vereniging kans te bieden lokalen in eigen beheer te krijgen, functioneel en aangepast om de kinderen te laten opgroeien in een voor hen stimulerende omgeving.
Het ter beschikking stellen der gelden door de fondsenaanbrenger zal dit mogelijk maken. Dit is een absolute voorwaarde om de duurzaamheid der activiteiten van dit centrum te vrijwaren. 

1.  De situatie van het land

Rwanda, is een land in Centraal Afrika. Buur van Burundi, Tanzania,  Uganda en Congo. Opp. 26 338 km². Inwoners 10 miljoen (314 inw./km²), waarvan   84,4% ruraal. De groep -15 jarigen vertegenwoordigt  45,2% van de totale bevolking.
Rwanda figureert  tussen de minst ontwikkelde landen en is 159ste op 175 op de wereldranglijst (2003). Bruto nationaal inkomen per jaar is 1270$/per inwoner.
Rwanda kende tragische evenementen in haar recent verleden. De oorlog en de in 1990 ontketende volkerenmoord duurden vier jaar. In de conflictzones, hadden de volksverhuizingen als gevolg dat kinderen gescheiden werden van hun familie. Oorlog en genocide in 1994 staan voor meer dan een miljoen doden.
Sedert 1994, engageerde het land zich in haar heropbouw met o.a. de aangroei van haar bevolking. Wat echter een nog grotere uitdaging vormt, is de economische groei die moet toelaten de ontwikkelingsgraad te verbeteren en de armoede te beperken.

2.  De situatie van mindervalide personen in Rwanda

Volgens  de volkstelling van 2002, telt  Rwanda 308 501 personen met een lichamelijke handicap m.a.w. 3,9 % van de bevolking. Dezelfde bron doet melding 14 816 personen met een mentale handicap.
Tegen kinderen met een gebrek- en vnl. met een mentale handicap- bestaan hardnekkige vooroordelen in de Rwandese maatschappij. De ene keer worden ze gezien als vloek die op de familie rust, de andere keer  het gevolg van Gods wil om een zonde af te kopen.
In ieder geval, wordt de geboorte van een kind met een handicap ervaren als een schaamte, een straf, die men ten koste van alles moet wegstoppen. Het is zelfs niet uitzonderlijk dat de familie het kind vlak nà de geboorte uit de weg ruimt of minder drastisch het verstopt, zodat niemand het te zien krijgt. Het duurde tot beginjaren ’90 vooraleer ouders –merendeels moeders- tegen deze praktijken in opstand kwamen. Ze groepeerden zich en kwamen op voor het recht van kinderen, slachtoffer van een mentale handicap, om te leven en gelukkig te zijn als “kind net zoals elk ander kind”.

Beginjaren 2000 zagen diverse verenigingen, met name opvangcentra het licht. Doel was om overdag kinderen met mentale handicap op te vangen, hen socio-educatieve activiteiten aan te bieden (gespecialiseerde opvoeding, kinesitherapie, beroeps-opleiding…) maar evenzeer onderdak bieden aan kinderen met zwaardere handicaps, waarvoor  een meer uitgebreide ten laste neming noodzakelijk is.

Deze initiatieven zijn dus nieuw in Rwanda, betekenen vooruitgang en zijn een teken aan de wand van een positieve mentaliteitswijziging. Het is opmerkelijk dat men de Rwandese openbare instellingen achter zich moet laten, deze namen tot hiertoe geen enkel initiatief. We noteren tevens, dat gespecialiseerde opvoeding als discipline in Rwanda niet bestaat en dat de centra voor kinderen levend met een mentale handicap beroep moeten doen op consultatie van naslagwerken of op de steun van een NGO als Handicap International.

3. Voorstelling van vzw « Jya Mubandi Mwana »

3.2.1.  Beknopte voorstelling

Jya Mubandi Mwana2

Jya Mubandi Mwana3

Jya Mubandi Mwana4

Werkhuis vervaardigen post-kaarten in het centrum

Werkhuis vervaardigen producten in leder (schoenen, gespen, …)

Kinderen en jonge minder validen in gespecialiseerde klas in het centrum te Karuruma

De vereniging werd opgericht in 2002 t.t.z. een opvangcentrum voor kinderen met een mentale handicap te Karuruma,  district Gasabo, stad Kigali.  Het centrum telt 65 residenten en 202 ambulante kinderen, sommige komen een paar keer per week (kinesitherapie, opleiding, activiteiten die opbrengsten met zich meebrengen,…). De kinderen, begunstigd van de door de vereniging opgezette acties zijn afkomstig van Kigali zelf maar ook van  meer landelijke regio’s  (Shyorongi, Kabuga  en Ruyenzi in Muhanga in het  zuiden van het land en Gisenyi in het Noorden).

Het centrum telt 3 leergroepen (speciaal onderwijs) en realiseert socio-opvoedkundige activiteiten (naad, houtbewerking), basisvorming et heropvoeding.
Ouders en een aantal jongeren zetten zich in het centrum in door het vervaardigen van kunst- en andere voorwerpen (postkaarten, schoenen, breiwerk, tekeningen aanbrengen op hemden voor mannen van bijv. gorilla’s,…). De verkoop van deze artikels zorgt voor financiële middelen die de vereniging ten goede komen.

Het centrum draait vnl. dankzij de inzet van vrijwilligers, merendeels moeders die zelf een kind hebben met een mentale handicap. Tevens kan het centrum rekenen op 2 kinesisten, 4 opvoedsters, een kookploeg van 3 mensen, 1 boekhoudster, 1 sociaal assistente en 1 directrice. Hierbij voegen zich nog 2 schoenmakers, 2 meisjes die postkaarten vervaardigen, 2 jonge meisjes die ‘snit en naad’ geven , 1 verantwoordelijke opleiding houtbewerking, een verantwoordelijke opleiding lassen en uiteindelijk een gehandicapt persoon die instaat voor de breiopleiding.

3.2.2. Bouwproject

Het centrum Karuruma  te Gasabo situeert  zich in een woonhuis: maandhuurprijs 150 000 RwFr
(250 €).  Dit is een tijdelijke oplossing vermits het type lokalen niet overeenstemt met de opgelegde normen dienaangaande. Gelukkig was het lot ons tot op heden goedgezind en moesten we onze deuren nog niet sluiten. Enerzijds werd het gebouw  aangepast en de bijgebouwen worden eveneens gebruikt. Houten huisjes werden opgetrokken, deze doen dienst als klaslokaal.
Anderzijds is er plaatsgebrek  en het geheel schiet te kort aan haar doel.

De vereniging heeft reeds geruime tijd  het plan opgevat om een bouwproject te verwezenlijken; de enige manier om duurzaam te werk te gaan. Van de districtsoverheid bekwam men een perceel grond met een gunstige ligging waarop we kunnen bouwen. De steun van een verpachter zou ons toelaten een aangepast gebouw op te trekken. Tevens zouden we hierdoor onze opvangcapaciteit kunnen verhogen tot 100 bedden.
Spijtig genoeg kon dit plan  tot op vandaag niet gerealiseerd worden. De coördinator ging aankloppen bij de plaatselijke overheid. Deze laatste  stelde een groot gebouw  (in erbarmelijke staat), op lange termijn ter beschikking.

Omwille van al deze redenen stellen wij ons plan voor, teneinde iemand die de middelen heeft en kinderen een warm hart toedraagt, toe te laten om het bestaande gebouwen bewoonbaar te maken voor mindervalide kinderen. Dit zou de opvang en de hulp aan vele kinderen en jongeren mogelijk maken.

SDC14500.JPG

SDC14509.JPG

Vooraanzicht van het gebouw

 Zijzicht en erbarmelijke staat der ramen

SDC14535.JPG

SDC14530.JPG

Heropbouw en aanpassing van WC’s & douches is noodzakelijk tbv personen met een handicap

Een bovenaanzicht toont de goede staat van de daken

SDC14521.JPG

SDC14561.JPG

Wandelpaden dienen aangepast tbv personen met een  handicap

Toevoer water & electriciteit zijn voorzien, enkel de aansluitingen dienen te gebeuren


3.2.3 Budget

Bestek heropbouw ' NYACYONGA'

 

Benaming

Eenheid

Aantal

Eenh. prijs

Totaal

1

Herstelling ramen & deuren

 

Vensterramen

Kaders

20

15,000

300,000

Ruiten

Raamkozijnen

3

130,000

390,000

Stopverf

Kg

50

1,200

60,000

Deuren

Deuren in hout

10

25,000

250,000

Werkuren

2 personen per dag

7

6,000

42,000

Sub- totaal

 

1,042,000

2

Heraanleg & afwerking wandelpaden

2.1

Heraanleg

 

Cement

zakken van 50 kgs

4

11,000

44,000

Zand

1/2 camion zand

1

25,000

25,000

Werkuren

2 metsers &  2 helpers  per dag

2

9,000

18,000

2.2

Afwerking

 

Cement

Zakken van 50 kgs

2

11,000

22,000

Zand

1 camion zand

-

-

-

Werkuren

2 metsers &  2 helpers  per dag

2

9,000

18,000

2.3

Heraanleg waterleidingen

 

Cement

Zakken van 50 kgs

4

11,000

44,000

zand

1 camion zand

-

-

-

werkuren

2 metsers &  2 helpers  per dag

3

9,000

27,000

2.4

installatie  tanks

 

 

 

 

 

Cement

Zakken van 50 kgs

4

11,000

44,000

zavel

1 camion zand

-

-

-

Werkuren

2 metsers &  2 helpers  per dag

3

9,000

27,000

Leidingen voor regenwater

Plaatijzer

20

5,000

100,000

                                       Sub totaal

 

369,000

3

Heraanleg WC’s & douches

3.1

WC’s

 

 

 

 

 

Cement

Sacs de 50 kgs

4

11,000

44,000

zavel

1/4  camion zand

1

12,500

6,250

Werkuren

2 metsers &  2 helpers  per dag

3

9,000

27,000

3.2

Douches

 

 

 

 

 

Cement

Zakken van 50 kgs

4

11,000

44,000

Zavel

1 camion zand

-

-

-

Werkuren

2 metsers &  2 helpers  per dag

5

9,000

45,000

Sub totaal

 

166,250

4

Water & electriciteit

4.1

Installatie electriciteit

 

 

 

 

 

Kabels

Rollen kabels

50

4,000

200,000

Spaarlampen

Lampen

40

800

32,000

TL-Lampen

 

4

3,000

12,000

Stekkers

 

40

500

20,000

Schakelaars

 

40

500

20,000

Aankoop cash power-teller

 

1

60,000

60,000

4.2

Water

 

Watervoorziening

Forfait

1

200,000

200,000

Aankoop  teller

 

1

40,000

40,000

Sub totaal

 

584,000

5

Aanleg tuin & terras

 

Terras

4 daghulpen

7

6,000

42,000

Aanleg tuin

2 daghulpen

3

3,000

9,000

Sub totaal

 

51,000

6

Hek

6.1

Fundering

 

 

 

 

 

Stenen

Camions

4

80,000

320,000

Cement

Zakken van 50 kgs

20

11,000

220,000

Zand

Camions zand

3

50,000

150,000

Werkuren

6 metsers &  6 helpers  per dag

5

27,000

135,000

6.2

Constructie v/h hek

 

 

 

 

 

Palen

Metalen palen

60

3000

180,000

Metaaldraad (senyenge)

Meters

200

3000

600,000

Bambou

Bundels

30

1500

45,000

Poort

 

1

120000

120,000

Werkuren

6 metsers &  6 helpers  per dag

6

27,000

162,000

                                       Sub totaal

 

1,932,000

7

Constructie twee hangars

 

Terrassement

4 dagwerkers

2

4000

8,000

Houten planken

 

300

2000

600,000

Nagels

Kg

20

1200

24,000

Werkuren

3 metsers &  2 helpers  per dag

4

25000

100,000

Sub totaal

 

732,000

Totaal (1) +(2)+(3)+(4)+ (5)+ (6)+ (7)

4,876,250

Onvoorziene uitgaven (5%) en andere

243,813

TOTAAL  (RwFr)

5,120,063

Wij citeren de totale som 5,120,063 RwFr.
m.a.w.  6400 € (zesduizend vierhonderd Euro)    

3.2.4 Contact

Verantwoordelijke van het project  : Xaverine MUKAMUNANA

Top
Opvolging

Sedert eind 2009, heeft de vereniging  JYAMUBANDIMWANA gebouwen in pacht bij het District Gasabo om er  de activiteiten van haar centrum in onder te brengen en er onderdak te verlenen aan mindervalide  kinderen en jongeren. Dankzij de financiering van  vzw  «Vleugels van Hoop », konden de bouwwerken gerealiseerd worden en is het pand nu bewoonbaar.

Het gros van de werken is uitgevoerd volgens plan, andere  zaken nog niet. Jyamubandimwana is trots om aan  «Vleugels  van  Hoop »  dit rapport voor te leggen. Tevens betuigen zij hun hierbij hun oprechte dankgevoelens.

Verbouwingswerken.
Vroeger
Huidige toestand
Ingang Een poort voor de veiligheid
Frontaanzicht hoofdingang

Eerste hangar atelier & expositieruimte vlak aan de hoofdingang

Bijna alle glasramen waren beschadigd

Alle glas-en vensters zijn geplaatst

Meerdere deuren waren beschadigd andere ontvreemd

Alom en overal zijn deuren geplaatst
Beheer regenwater zo goed als nihil

Plaatsing watertanks is een feit

Sanitair was is erbarmelijke staat wc’s en douches zijn geïnstalleerd
Onbereikbare wc’s & douches

Toegankelijkheid sanitair is een feit

Electriciteit niet geplaatst

Electriciteit is beschikbaar

Watervoorziening afwezig

Water is ter beschikking

Dreiging hellend vlak achterkant gebouw

Opheffing dreiging hellend vlak

Geen afsluiting terrein

Realisatie gedeelte inkom + hek

De keuken had schade opgelopen Bouw keuken is  afgewerkt
Het gebouw was vuil en onbewoond

Het gebouw kan nu mindervalide kinderen & jongeren opvangen

De toestand der paden was erbarmelijk Gedeelte der paden is hersteld
Achterzijde gebouw Hier werd een tweede hangar opgetrokken

Financieel Rapport


Activiteiten

Ontvangen financiering

Uitgave

Bijkomend nodig

Commentaar

Herstel deuren & vensters

1,042,000

900,000

-

Herstel uitgevoerd zoals voorzien

Wandelpaden 

369,000

360,000

1,000,000

Aanleg terrein & paden zijn in uitvoering ifv gebruik door mindervalide personen

Douches  & toiletten

166,250

695,000

-

Ontstoppen was een serieuze meerkost en een grotere sceptische put was noodzakelijk om de plaatsing van  WC’s voor gehandicapten toe te  laten

Water-electriciteit

584,000

554,000

-

Werken uitgevoerd zoals voorzien

Aanleg tuin &
grondwerken

51,000

40,000

 

Grondwerken zijn uitgevoerd en de tuin wacht op het regenseizoen

Hekken

1,663,000

825,000

450,000

Een deel van de afsluiting werd nog niet uitgevoerd. De hiervoor voorziene fondsen werden gebruikt voor dringender zaken (WC’s)

Bouw van twee
 hangars

732,000

1,254,000

-

Zijn opgetrokken & voorzien van vloertegels

Totaal

4,607,250

4,628,000

1,450,000

Nog uit te voeren werken=1,450,000Frw

 

Beschikbare fondsen

20,750

 

 

Moeilijkheden :

Tijdens de door 'Vleugels van Hoop' vzw, gefinancierde werken had Jyamubandimwana te kampen met 2 problemen :

1. De wispelturige wisselkoers bracht een verlies van 512.000 RwFr met zich mee. Inderdaad er was een bedrag ad 6400 euro voorzien aan tarief 800 RwFr voor 1 Euro ttz 5.120.063 RwFr. De koers was echter 6400x720= 4. 608.000 RwFr aangezien de som voor onvoorziene uitgaven dit verschil niet kon dekken, werd dit bedrag weerhouden op de fondsen voorzien voor de bouw van de omheining; een minbeweging van 268.000 RwFr.

2. Ten gevolge van de lange leegstand en bij gebrek aan het oorspronkelijk bouwplan moest men met de electriciteitsinstallatie quasi op nul beginnen. De installatie der WC’s was evenmin een makkelijke klus door de zoektocht naar sceptische putten.

Besluit en toekomstperspectief

« Jyamubandimwana » dankt  vzw «Vleugels  van Hoop » van harte voor al haar financiële hulp. 
De werkzaamheden zijn nog aan de gang, maar het grootste deel werd gerealiseerd en dit maakt de gebouw bewoonbaar. Momenteel herbergt het centrum 70 mindervalide kinderen en jongeren. De kinderen zijn in staat om te studeren, de jongeren leren een beroep aan en bereiden zich voor op hun reintegratie in de maatschappij.

Top


Aanvulling project JYAMUBANDIMWANA

Als perspectief, werkt de vereniging JYAMUBANDIMWANA verder aan het herstel wat een financiering vergt van 1,450,000 RwFr (+/-  2,000 Euro). De vereniging blijft zich eveneens inzetten om het nodige materiaal te bekomen nodig voor haar activiteiten.

Gedetailleerde offerte beëindiging opbouwwerken  aan het centrum voor mindervalide kinderen te Nyacyonga, district Gasabo, groot Kigali

Benaming

Eenheid

Aantal

Eenh.prijs

Totaal

1 

Constructie van het hek

Palen

paal 2m

         40

      700

    28,000

Metaaldraad (senyenge)

rol 17m

10

 38,000

380,000

Werkuren

2 metsers & 2 helpers per dag

4

   9,000

36,000

Nagels

kg

4

   1,000

4,000

Antischimmel smeermiddel

liter

5

   1,500

7,500

Totaal (1)

455,500

2 

Afwerking van :

2.1 electrische installatie

Lampen

stuk

10

     800

8,000

Stekkers

stuk

5

      300

1,500

Schakelaars

stuk

10

300

3,000

Zekeringen

stuk

4

1,200

4,800

Kabels

stuk

100

200

 20,000

Werkuren

2 electriekers per dag

2

10,000

20,000

subtotaal

57,300

2.2 schilderwerken

Verf

jerrycan  20 liter

4           

 35,000

140,000

Verfborstel

stuk

2

   1,400

2,800

Werkuren

2 schilders per dag

4           

   9,000

    36,000

Subtotaal

178,800

2.3 omheining

Bambou

bundel

40

  3,000

  120,000

Metaaldraad

meter

       100

        50

5,000

Werkuren

1 specialist + 1 helper
per dag

12

   5,000

60,000

Subtotaal

185,000

2.4 canalisatie van het regenwater

Dakgoot

per stuk van 2 meter

         20

   3,000

 60,000

Installatie

1 loodgieter + 1 helper per dag

         
 5

 

 12,500

62,500

Vergeetputten

meters

         10

5,000   

65,000

Subtotaal

187,500

2.5 Afwerking wandelpaden

Fijn zand

camion

          
2

  60,000

120,000

Grof zand

camion

            3

 

 50,000

150,000

Cement

zak

        
20

    9,800

  196,000

Werkuren

2 metsers & 4 helpers per dag

 

4

 

9,000

36,000

Subtotaal

      502,000

Totaal (2)

   1,110,600

Totaal (1)+(2)

   1,566,100

Wij zeggen een bedrag van een miljoen vijfhonderdzesenzestigduizend en honderd rwandese franken wat overeenkomt met +/- tweeduizend euro t.t.z. 2.000 €.

Top


Uitbreiding project  JYAMUBANDIMWANA

Installatie van nieuw opvangcentrum voor andersvalide kinderen

Noden

Hoeveelheid

Eenheidsprijs RwFr

Totaal  (RwFr)

Bedden

50

20.000

1.000.000

Matrassen

50

15.000

750.000

Lakens

100

5.000

500.000

Dekens

50

3.000

150.000

Uniformen*

200

8.000

1.600.000

Pull overs

100

5.000

500.000

TOTAAL

4.300.000

* twee paar hemden en broeken per kind

Wij zeggen vier miljoen driehonderdduizend rwandese franken ttz  6142 €
(1€ = 700 rwandese franken)

Top


RAPPORT  HERSTELLINGSWERKEN  (fase II) & UITRUSTING 31.01.2011

Inleiding

Reeds acht jaar omkadert de vereniging 'JYAMUBANDIMWANA' andersvalide kinderen en jongeren waarbij in eerste instantie rekening wordt gehouden met diegenen afkomstig uit arme gezinnen. Momenteel bieden wij onderdak aan  84 kinderen tussen 2 en 18 jaar.
In 2009 kwamen wij, dankzij de samenwerking met de administratieve overheid, in het bezit van een gebouw waarin wij onze activiteiten konden onderbrengen. Opzet was in de loop van 2010,  samen met onze partners, dit gebouw te herstellen. Ongeveer op het eind van 2010, bekwamen wij een tweede financiële input van de Belgische vereniging 'Vleugels van Hoop' om de herstellingswerken af te ronden. Maar wat nog belangrijker was, deze vereniging nam ook de kosten voor de noodzakelijke uitrusting voor haar rekening.  De realisatie van deze projecten wordt dan ook uitvoerig uitgewerkt in een afzonderlijk rapport 17A & 17B.

Gerealiseerde activiteiten

De financiering van het project, betekende meteen de start der activiteiten. Op de eerste plaats kwam de  afwerking van het gebouw, nadien de aankoop van materiaal en uitrusting ; dit alles vond plaats begin november 2010.  Enkele herstellingswerken werden uitgesteld tot na de schoolvakantie dit om de veiligheid te garanderen. Wat de aankoop van materiaal betreft, leverde dit project de broodnodige basisuitrusting aan Jyamubandimwana teneinde de situatie leefbaar te maken voor een 80-tal kinderen. Het financieel rapport zal U hierover gedetailleerd op de hoogte brengen.

Financieel rapport

De financiële inbreng vanwege 'Vleugels van Hoop' bedraagt 8.100 Euro ttz :
2.000 Euro voor de  herstellingswerken  en 6.100 Euro* voor de aankoop van materiaal/uitrusting.
Buiten enkele kleine wijzigingen werden de activiteiten zoals voorzien uitgevoerd.
1 zie financieel rapport 17 A et 17 B
Aan de hand van het financieel overzicht zal U merken dat de activiteite zijn afgerond.
Rest enkel nog de kanalisatie van het regenwater en de levering van de pullovers.
Op de totale som van 6.075.000 Rwfr, houden wij rekening met de gedane en nog te voorziene uitgaven ad 6.046.300 Rwfr én met een overschot van 28.700 Rwfr.                                     
zie facturen in bijlage                                                     

Besluit & vooruitzichten

Onze vereniging is bijzonder verheugd. De ingebruikname van het aangepaste centrum betekent immers de ontplooiïng van diverse activiteiten en alle gevolgen dat dit met zich meebrengt.  'JYAMUBANDIMWANA' betuigt tevens haar dank aan de Ambassade van Nederland. Dankzij de samenwerking met hun diensten, werd het initiële project opgestart en kunnen wij een bevredigend resultaat voorleggen.

*Totaal bedrag was 6.142Euro- minus 42 Euro (bankkosten transfert)

Top


20 januari 2012

Vrijdag, 20.01.2012 zijn Xavérine en haar centrum voor mindervalide kinderen ons bezoekterrein.
Alweer een welkom met dansende kinderen die ons omarmen met een enthousiasme en genegenheid die recht naar het hart gaan.

Het, door ons vernieuwde centrum, lijkt niet meer te kunnen voldoen aan de noden en de aanvragen.
400 kinderen volgen hier kiné en les, in zeer erbarmelijke omstandigheden, die hen moet toelaten het ‘normale’ lager onderwijs te vervoegen. 52 kinderen verblijven hier, gezien de afstand naar huis te ver of te moeilijk te bereiken is. Het atelier voor de productie van schoenen ziet er heel wat beter uit dan de vorige keer en er is ook een atelier waar men kunstvoorwerpen vervaardigd. Alweer komt men aan met geschenkjes die ons elk persoonlijk overhandigd worden door de mindervalide kinderen, doofstom of mongooltje ….. iedereen is er aanvaard met zijn beperkingen en noden…. Geen evident iets voor een land als Rwanda, waar mindervaliden tot nu toe werden verstopt, als een ‘straf’ van bovenuit worden ervaren, of eenvoudigweg ‘niet werden toegelaten te leven!! ….’

In dit centrum blije gezichten van aanvaarding, ‘zich thuis voelen’ …. Maar de noden zijn groter dan de mogelijkheden. We vernemen dat er plannen zijn tot uitbreiding!! Bewonderenswaardig de moed waarmee de partners er tegenaan willen gaan!! We hopen hen te kunnen helpen met een groots plan van uitbreiding! Als dit lukt hoort U er meer over in een volgende nieuwsbrief.

Geniet hier van de beelden ....

Top


Fotoreportage

Disabled children project 2010

Top