Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 

 

 

Kitabi Rwanda 2012
Opvolging project
Opvolging november 2013
Januari 2013
Mei 2013
Augustus 2013
Meer foto's 


TERRASBOUW KITABI

Naam project: Terrasbouw Kitabi

Locatie:  Cel Kagano, Sector Kitabi, District Nyamagabe

Looptijd: 3 maanden

Aanvrager:  Zusters Franciscanessen - Orde van Sint Franciscus van Assisië

Omschrijving van het project:

De terrassen van Kitabi werden in 1991 gebouwd. Echter als gevolg van de gebeurtenissen van 1994, waardoor de zusters werden verbannen, is deze infrastructuur beschadigd, ook wordt de erosie door
regen beschouwd als één van de belangrijkste factoren van bodembeschadiging die de meest vruchtbare
laag treft en die een directe invloed uitoefenen op het milieu en op de landbouwproductie.

Het grootste probleem is de erosie die grondverschuivingen veroorzaakt. Deze erosie heeft nadelige
effecten voor de lokale bevolking door:

 • De vernietiging van woonhuizen.
 • De schade aan bouwland.
 • De vernietiging van voedingsgewassen en van infrastructuur (bruggen, wegen).
 • Het verlies van mensenlevens, van dieren en van materiaal.
 • De wijziging van de fysisch-chemische eigenschappen van de bodem.
 • Hongersnood en het gebrek aan drinkbaar water.
 • Ziekten.
 • De ballingschap van de bevolking.
 • Het trauma van enkele individuen.

Dit project beoogt het herstel van de infrastructuur en van de anti-erosie voorzieningen van de bodems
van heuvels in de cel Kagano van de sector KITABI om op een duurzame manier de hoger genoemde problemen te bedwingen.

De algemene doelstelling van dit project is het herstel van de vruchtbaarheid van de bodem door de
anti-erosie strijd en de rehabilitatie van terrassen van twee aangrenzende stroomgebieden van 2 ha
in het dorpje Uwintyabire. Deze actie wil bijdragen tot het scheppen van gunstige voorwaarden voor
de toename van de landbouwproductie en van dieren via de werken ter bescherming van de twee
stroomgebieden.
Het project zal worden uitgevoerd door de zusters St Franciscus van Assisië in samenwerking
met de landbouwingenieur en de plaatselijke bevolking die in het project zal worden betrokken.
Aanvang van de werken : 1/10/2012
Opvolging en evaluatie :
De taken van toezicht zijn toegewezen aan de landbouwingenieur. De taken van monitoring en evaluatie
worden uitgevoerd door een team bestaande uit leden van de zusters van Sint Franciscus van Assisi,
een vertegenwoordiger van de sponsors en een uitvoerend technicus.
Het opvolging- en evaluatierapport zal één keer per maand opgesteld worden gedurende de looptijd
van het project zodat de fondsenverleners en de zusters de voortgang kunnen beoordelen alsook
eventuele correcties en aanpassingen indien nodig.

Doelstellingen:

 • Het verbeteren van de socio-economische omstandigheden en van de gezondheid van de bevolking
  van de sector KITABI ;
 • Rehabilitatie van de recente infrastructuur voor het beheer van de bodem en de bescherming van
  de bassins ;
 • Aanplanten van bosgewassen en fixerende grassen op de dijken ;
 • Oprichting van de anti-erosie greppels ;
 • Bewustmaking van de bevolking aangaande het goed beheer van infrastructuur.

Begunstigden:

 • De zusters van Sint Franciscus van Assisi ;
 • Het opvangcentrum voor andersvaliden van Kitabi ;
 • 23 541 inwoners waarvan 12 565 vrouwen (53, 4%) et 10 976 mannen (46,6%) ;
 • De overige bevolking van Kitabi en de toeristen van het Nationaal Park van Nyungwe, alsook de
  leden van RDB/ORTPN – Kitabi ;
 • Kwetsbare personen uit de omliggende gebieden.

Budget:  4.944.000 Frw
Gevraagde tussenkomst van Vleugels van Hoop vzw : 4.384.000 Frw (± 5850 Euro)
Bijdrage door de begunstigden : 560.000 Frw

Risico’s:

De risico's en beperkingen die de uitvoering van het project kunnen belemmeren zijn: het gebrek aan financiering.

Omschrijving

Eenheid

Aantal

Aantal dagen

Eenheidsprijs

Kostprijs

Totaal-
prijs project

 

 

 

 

 

 

Gevraagde bijdrage

Eigen bijdrage

1

Schoffel

stuks

60

-

1,500

 

90,000

90,000

2

Houweel

stuks

40

-

1,000

 

40,000

40,000

3

Hak

stuks

30

-

1,000

 

30,000

30,000

4

Kapmes

stuks

10

-

1,000

 

10,000

10,000

5

Kruiwagen

stuks

4

40,000

 

160,000

160,000

6

Planten

stuks

3,000

-

20

60,000

 

60,000

7

Penissetum

stuks

12,000

-

12

144,000

 

144,000

8

Transport
penissetum

vracht

1

-

80,000

 

80,000

80,000

9

Geometrie dijken

H/J

5

4

1,500

30,000

 

30,000

10

Markering

H/J

40

22

1,000

880,000

 

880,000

11

Verplanten

H/J

6

30

1,000

180,000

 

180,000

12

Stekken van
penissetum

H/J

10

7

1,000

70,000

 

70,000

13

Aanplanting dijken

H/J

10

10

1,000

100,000

 

100,000

14

Bereiding compost

H/J

20

45

1,000

900,000

 

900,000

15

Transport organische
bemesting

vracht

1

1

150,000

 

        150,000

150,000

16

Transport kalk

vracht

1

1

150,000

150,000

 

150,000

17

Toepassing kalk

kg

14,000

2

18

504,000

 

504,000

18

Heropvulling

H/J

20

5

1,000

100,000

 

100,000

19

Toezicht (Capita)

H/J

2

22

1,500

66,000

 

66,000

20

Toezicht

H/J

1

30

20,000

600,000

 

600,000

21

Evaluatie

H/J

5

8

15,000

600,000

 

600,000

 

TOTAAL

 

 

 

 

4,384,000

560,000

4,944,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Top


Opvolging project

Verslag oktober 2012 (vertaling van mail Eustache)

We startten met de aanleg van de terrassen op de linkerkant van de heuvel op de weg naar het klooster
van Kitabi over een oppervlakte van minstens 1Ha met een landbouwdeskundige, een monitor, 1 werfleider,
en 2 ploegen van elk 20 man. De uitgevoerde activiteiten zijn:

 • Nieuwe terrassen en heraanleg.
 • Stekken van gewassen
 • Plantenkwekerij
 • Compostaanleg
  Alle bovengenoemde werken hebben ons een globaal idee gegeven over het verloop van de
  activiteiten in de toekomst, hetgeen ons zal toelaten obstakels te voorkomen die we vroeger
  ondervonden op de bestaande percelen.

Top


Opvolging 2013
November 2012
ACTIVITEIT

BEREIKT RESULTAAT

                 COMMENTAAR

Herstellen radicale terrassen in Kitabi

 • Aanwerving van 60 werkmensen (bij de arme gezinnen)
 • Opleiden van 4 techniekers voor het herstel van verbeterde terrassen
 • Herstellen van terrassen min. 2 Ha
 • Trachten 12 ton travertin te halen d.m.v. transport met camionnette
 • Voorbereiding 2 composthopen
 • Voorbereiding van de boomkwekerij
 • Voorbereiden van de binnentuin in het klooster van Kitabi

Met de medewerking van de Zusters van St Franciscus van Assisië, realiseerden we onze objectieven met succes en dit binnen de vooropgestelde termijn

Top

Januari 2013

TABEL MET ZICHT OP DE EVOLUTIE VAN HET  PROJECT  TE KITABI

NO

Geplande activiteiten

Realisatie met %

Activiteiten in suspens

                 Commentaar

1. 

De lokale bevolking bewustmaken van het nut van moderne landbouwkunde

De bevolking in de sector van Kitabi werd ingeschakeld  en bewust gemaakt in de bestrijding  van erosie en het heraanleggen van radicale terrassen.  Alle werknemers kregen een technische oplei-ding i.v.m. bodembeheer.

nihil

Voor de opstart vond een 2-daagse sessie plaats aangaande de te volgen hersteltechnieken. Tevens zorgde de uitgevoerde handenarbeid voor een verbetering op sociaal vlak . Konden betaald worden : schoolgeld voor diegenen met kinderen, ziekenkas,  kleding, voeding, enz…

2. 

Het gebruik van anti-érosie middelen in eer herstellen

90% der anti-erosie middelen
werden  in ere hersteld, dankzij de moderne techniek van verbeterde terrasvorming.

10% der terrassen bleven status quo wegens de struiken voor het vee ; hier maken we werk van na de herplanting van struiken op de hellingen

De herstelde grondoppervlakte bedekt meer dan 60%  van de hellingen.  De terrasbeddingen zijn smal (1à2 meter) terwijl de taluds breder zijn dan 2 meter.  In de toekomst zullen er voldoende grassen zijn voor het vee.

3. 

Aanplanting van bomen en fixeergrassen op de hellingen

Er werden 1.500 alnus-exemplaren geplant, 15.000
struik boutisses en 1 kg grassen
van het genre falalis op de taluds.

In samenspraak met Zr Benedicta werd eucalyptus uitgesloten omwille van het te kleine terrein.

 

Ten gevolge van  de hoge zuurte-graad van de grond in de Kitabi-regio, trad een vertraging op in de hergroei der struiken van van sommige bomen. De technieker is ter plaatse en voert het nodige onderzoek.

4. 

Graven van anti-erosie grachten

Er werden grachten gegraven
(lengte 50m)

Een gracht (150m) om het water, afkomstig van de hoofdbaan dat de heraange-legde terrassen zou kunnen vernietigen,  te kanaliseren.

Deze gracht graven alsmede het eindwerk aan de nog niet bewerkte taluds zullen gebeuren  na de aardappeloogst.

5. 

Applicatie van  travertin en van
Organische meststoffen  

We brachten travertin aan op 100% van de herstelde oppervlakte m.a.w. 1,7 ha
(5 ton her ha).

 

Er rest ons 1,5 ton travertin
Die zal aangebracht worden na het herstel van de volledige oppervlakte.

De organische mest is afkomstig van het vee. Het  bereide compost  zullen gebruikt worden in het seizoen B2013.

6. 

Compostbereidingen 

We maken  5 bereidingen van minimaal 5 ton per compost- hoop.

nihil

De microbische activiteit is eerder traag.

7. 

Rentabiliseren van de heraangelegde terrassen

Planten van aardappelen (variëteiten Sangema & Mabondo) op de volledige oppervlakte.

nihil

De aardappelgroei is goed ; het gebruik van organische mest in combinatie met  kunstmest draagt bij tot het succes van het project.

8. 

Voorbereidend werk voor de agro-woud boomkwekerij

Kwekerij van 4.194 stuks calliandra, 5.374 stuks leucaena et 1.540  goed opgeschoten  Imifatangwe

Wieden en heropsmukken van de eucalyptus.

 

9. 

 

De Kitabi-hoeve afbakenen dankzij een moderne biologische techniek

Nog niet aan de orde,  gezien de planten nog te klein zijn.

Nog niet aan de orde

Nog niet aan de orde

10. 

 

Diversen

2 kleine velden tvv de keuken (kleine, in de hoogte gelokaliseerde, groententuintjes) worden voortreffelijk uitgebaat.

 

nihil

 

Prima onderhouden

Top


Mei 2013

Omschrijving van het project :

Het project is gericht op het herstel van de infrastructuur en voorzieningen anti-erosie van het
bergachtige terrein van de cel Kagano van de sector Kitabi met de bedoeling de problemen in te
dijken van afglijden (door te weinig degelijk onderhoud) van de terrassen op een duurzame wijze.

Doelstellingen :

- Herstel van de recente infrastructuur voor het beheer van de grond en de bescherming van het bekken ;
- Aanplanten van planten agro-bosbouw en van fixerende grassen op de hellingen

Begunstigden :

- De zusters
- Centrum andersvaliden van Kitabi
- 23 541 inwoners van Kitabi
- Omwonenden van Kitabi en leidinggevenden van de RDB/ORTPN

Budget:

- Gevraagde steun aan de vzw : 4.944.000 Rwf

Risico’s:

- Gebrek aan dagelijks onderhoud van de activiteiten en van de gerenoveerde terrassen.

Activiteiten rapport van  project 34 Kitabi

NO

Geplande activiteit

Bereikt

Niet bereikt

                 Opmerkingen

 •  

Bewustmaking van de bevolking voor de moderne landbouw

 • inzetten van de omwonenden van het project;
 •  bewustmaking van de technieken die worden gebruikt voor het beheer van de grond

-

De bevolking werd gemotiveerd voor het gebruik van nieuwe technieken, ook om bij te dragen tot goede resultaten .

 •  

Herstel van de anti-erosie voorzieningen

 • bescherming tegen het instorten van de aarde op ½ van de totale oppervlak,
 • toepassing van anti-erosie voorzieningen voor nieuwbouw van de terrassen met recente technieken.

-

De grond werd zichtbaar beveiligd : er is geen beweging van grond (massa in erosie) op het beschermde oppervlak

 •  

Aanplanting van bomen en fixerende grassen op de hellingen

 • aanplanting van eucalyptus op het oppervlak met lelijke helling (meer dan 60 %) die niet toegankelijk zijn voor terrassen;
 • aanplanting van Alnus, carriandra, leucaena en accacia decaputala : 70% van de planten.

30% van de planten moeten nog geplant worden

We verwachten positieve resultaten, de wortels zijn goed gefixeerd  wat zal bijdragen tot bescherming tegen de wind 

 

 •  

Toepassing van kalk en organische mest en voorbereiding van de compost

 • 5 compost gemaakt, 12 ton kalk met zijn toepassingen.

 

-

De toepassing ervan zal bijdragen tot een goed rendement van de grond en de vruchtbaarheid van de grond.

 •  

Rendabel maken van de terrassen

 • aanplanting van aardappelen  A2013 ;
 • aanplanting van erwtjes  B2013

 

Een verhoogde productie in vergelijking tot de situatie van voor het project, de omwonende bevolking kan profiteren van oogst en en kregen giften

 •  

Voorbereiding van het zaaibed voor de bomen agro-bosbouw

 • zaaibed heeft een erg motiverend uitzicht vermits voor 70% beplant

30% nog in het zaaibed, worden spoedig geplant.

Vertraging van de activiteiten van het zaaibed opgetreden na het probleem van regen in de maanden maart-april en droogte in de eerste maanden na het starten van het project

 •  

Omheinen van de gebied met biologische technieken.

reeds uitgevoerd

-

Goede toestand en goed onderhouden

 

Top


Augustus 2013

Naam project: anti-erosiebewerking en heraanleg radicale terassen  Kitabi

Algemene status:
De doelstellingen in het kader van opwaardering van de infrastructuur teneinde problemen op lange termijn te beperken werden bereikt.
 
Vooruitgang sedert het laatste rapport :
 De evolutie van dit project wordt gemeten volgens de landbouw seizoenen in Rwanda. Randactiviteiten, die kaderen in duurzaam handelen, zijn voorzien voor wat betreft  bescherming en  productiviteit.

Het kader hieronder toont de vooruitgang aan  :

Cultuur/Seizoen

Productie/A2013

Productie/B2013

Productie/A2014

aardappelen

15ton/ha

 

 

erwtjes

 

800kg/ha

 

Maïs

 

 

 

N.B : Seizoen A 2013 vertoont een verhoging in de productie.  B2013 vertoont een zwakke productie als gevolg van de klimaatwijziging (zeer hevig droog seizoen) ten opzichte van onze voorzieningen bij de seizoen start nl. 2,3 ton/ha.
Voor wat seizoen A2014 betreft voorzien we een productie maïs van
4 ton/ha.

Financiële status:

Volgens de hierboven genoemde activiteiten tijdens de eerste maand nà de opstart van het project is het gebudgetteerde bedrag voor 100% bereikt.

Problemen:

- klimaatwijzigingen en lang droog seizoen.
- natuurramp.
- gemis van  landbouw verzekering wat toekomstig onderhoud betreft.

Rapport des activités du projet 37 Kitabi

NR

Geplande activiteit

Bereikt  %

Niet bereikt %

Commentaar

 •  

Sensibilisering van de bevolking ivm moderne landbouw

 • Mobilisatie van de bevolking ;
 • Bewustmaking van de gebruikte technieken inzake grondbeheer

-

De bevolking is gemotiveerd aangaande nieuwe technieken wat bijdraagt tot een beter resultaat.

 •  

Heropwaardering anti-erosie middelen

 • beschermen tegen grond instorting over de  ½ van de totale grondopp.,
 • aanbrengen van anti-erosie middelen bij de aanleg van nieuwe terrassen.

-

De grond is merkelijk beschermd. Er is geen bodemverschuiving meer waar te nemen.

 •  

Aanplanting van bomen en fixeergrassen op de hellingen

 • Planten van eucalyptus op gevaarlijke hellingen (ttz schuiner dan 6O graden) ;
 • Planten  van Alnus, carriandra, leucaena en imifatangwe op 70% van de hellingen

-

We verwachten een positief resultaat, er ontstond fixatie van de wortels wat zal bijdragen om het terrein af te schermen tegen hevige winden.

 •  

Aanbrengen van travertin en organische meststoffen en voorbereiden van het compost

 • 5 composthopen zijn gemaakt, 12 ton  travertin

 

-

Zal bijdragen tot een goed rendement van de textuur en van de vruchtbaarheid van de grond.

 •  

Rentabiliseren  van de opgewaardeerde terrassen

 • Planten van aardappelen  Seizoen A2013 ;
 • Planten van erwtjes

      Seizoen B2013

 

Een zeer hoge productiviteits- graad i.vgl.m. de voorfase van het project, de bevolking heeft kunnen genieten van een bijzonder goede oogst.

 •  

Voorbereiden van de agro-woudbomen kwekerij

 • kwekerij werkt zeer motiverend (70% is reeds aangeplant)

 

Enige vertraging werd opgelopen als gevolg van de veelvuldige regenval in de maanden Maart en April gevolgd door een extreem droge periode.

 •  

de Kitabi-boerderij omheinen adh van bio-technieken

Reeds afgewerkt door gebruik te maken van agro-woud materiaal

-

In goede staat en bijzonder goed onderhouden.

Photos montrant la situation du projet Kitabi terrasses.

ter1ter 2

aanplanting terrassen met erwtjes in seizoen B 2013 (Februari, Maart, April en Mei)

De terrashellingen zijn goed onderhouden en bedekken de fixeergrassen,
op de foto ziet men eveneens goed opgeschoten struiken

op de foto verschillende agro-woud specimens. Deze gaan een rol spelen in de aanleg van de biologische omheining van de boerderij alsook
als voeding voor de veestapel en als bescherming van de hellingen en om schaduwplaatsen te verschaffen.

Foto van de alnus-struiken. Wordt gebruikt als voedsel voor het vee en voor de aanmaak van humus als bijdrage voor organische mest

Foto van de veestapel die de zelfbedruipende status aantoont dankzij de opwaardering
van het project Kitabi-terrassen

Top


Fotoreportage

Zie opvolging.

Top