Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 

 

Mbogora Burundi 2010
Opvolging project 2010
Januari 2011
Maart 2012
Juni 2013
Fotoreportage


 


Project Kweken Koeien lokaal ras

GIRAKAZOZA a.s.b.l

Colline Muhaganya-Mbogora
Commune Nyabihanga
Province Mwaro
GITEGA

 

Waarom dit ras (inka ndundi) ?

Om volgende redenen werd er gekozen voor het lokale ras :

-    In bepaalde streken van Burundi à makkelijk te vinden op de lokale markt,
-    De prijs is aanvaardbaar,
-    Rekening houdend met de armoede der gezinnen, is het onmogelijk om koeien van een verbeterd ras te voeden gezien de mensen geen voeding hebben voor zichzelf. In de meeste gezinnen heerst er schrijnende armoede.
-    De lokale, landelijke koe heeft zich naar best vermogen aangepast

Het kweken van dit soort koe is een etappe naar het telen van een verbeterd ras in een latere fase.

Voorstelling  interventiezone van het project

De Mbogora heuvel situeert zich in de Kirimiro-regio, Mwaro provincie, gemeente Nyabihanga in Burundi.
Mbogora telt 4 heuvels : Nyamavomo, Ruyaga, Mbogora et Kivoga.              
De bevolking telt 1683 inwoners, verdeeld over 308 gezinnen (telling vzw Girakazoza  in 2008).
Van de 308 gezinnen hebben er slechts 131 een koe. De andere 177, zijnde 58% van de bevolking, bezitten geen vee wat de zekerheid om zich te voeden danig in gevaar brengt.
Voornaamste problemen : voedseltekort, te weinig kleding, geldgebrek voor gezondheidszorgen, geen middelen om hun kinderen naar school te kunnen laten gaan (vooral secundaire).
De toenemende armoede, de klimaatwijzigingen, de plattelandsvlucht, de werkloosheid, …

Hoe & Waarom ?

Destijds al droeg het project ‘Société de Recherche et Développement  Kirimiro(SRD)’ veel bij ivm kweekprojecten in het algemeen.  Doch na de oorlog van 1993, werd de sector hard getroffen.  Alle koeien werden gestolen of afgeslacht.  De veestapel was omzeggens onbestaand. Momenteel is de landbouwproductie ingestort door gebrek aan dierlijk mest. Meststoffen zijn zo goed als onbetaalbaar met quasi onbestaande oogst en repetitieve hongersnood als logische gevolgen. 
Het Britse bedrijf  MAPLECROFT rangschikt  Burundi (index 2010) bij de Top 10 der risicolanden i.v.m. hongersnood. Anderzijds is de  chemische bemesting verantwoordelijk voor de vernietiging van het ecosysteem en de verbranding van de aarde.
 
De plattelandsbevolking van  Mbogora, overleeft dankzij de basislandbouw maar de armoede is schrijnend.  Zonder vee en in het bijzonder de koe, raakt de grond uitgeput. Ondervoeding is sterk aanwezig in deze regio. De onmisbare melkproducten en dan vooral naar de kinderen toe zijn onbestaand.
   
Vzw GIRAKAZOZA ondervroeg de bevolking naar hun noden om uit de miserie te geraken.  Dit resulteerde in een verzoek om grond te bewerken, teneinde  landbouw en veeteelt op een positieve manier te beïnvloeden.
Indien dit project wordt gefinancierd, willen wij  beginnen met het sensibiliseren wat bescherming van dieren en milieu betreft, grassen en voedergewassen  kweken en stallen  bouwen. Tevens denken we er aan om seminaries in te richten i.v.m. het beheer van dit project.

Vzw GIRAKAZOZA werd  erkend door het  Burundees ministerie van binnenlandse zaken op 24/2/2009.  De vereniging heeft sedert 2003, het jaar van oprichting, meermaals haar doeltreffendheid bewezen en dit vooral dankzij haar lange termijn visie. Momenteel telt de vzw meer dan 700 leden, merendeels landelijke vrouwen. De kern wordt gevormd door hooggeschoolden die hun kennis en kunde willen ten dienste stellen voor de ontwikkeling van hun geboortedorpen. De vereniging is enig in haar soort in die zin dat boeren en hoog opgeleiden samenwerken.

De vereniging verwezenlijkte reeds vele projecten :

- De vrouwen bekwamen geiten, zaaigoed en materiaal om het land te bewerken, alsook pagnes
- Schooluitrusting van het lyceum van Mbogora,
- Fietsen voor de profs van het Mbogora-lyceum,
- Bepaalde scholen in hartje Burundi kregen computers,
- Aanvoer van water naar de bijheuvel van Kivoga,
- Aanvoer van water (in afwerking) naar de bijheuvel van Ruyaga

Desondanks dit alles blijven de noden enorm in dit land dat nog maar net uit een oorlog komt.

De vereniging telt personen van alle etnische groepen. Ze speelt een cruciale rol in het bijeenbrengen van mensen.
Bij de stichtende leden, handelden sommigen met succes in belangrijke sectoren zoals  opvoeding, microkredieten, sociale zaken, het verenigingsleven,….

De vereniging ontsproot uit de vaststelling der dagdagelijkse realiteit : de hongersnood, de vernietiging van het milieu, het hoog sterftecijfer bij kinderen als gevolg van ondervoeding en de daaruit volgende ziektes, de werkeloosheid, …
 
Met uw steun, hopen we de bevolking te kunnen helpen door werk te scheppen in het landbouw domein, hun levenskwaliteit te verbeteren en verzoening in de hand te werken. 

Studie van de duurzaamheid

Wij gaan volwassen dieren kopen en hopen dat deze zullen kalveren na 1,5 jaar. Het dier wordt toevertrouwd aan een gezin die tot op heden geen koe heeft maar wel beschikt over voldoende gras en een deftige stal.
Het eerste kalfje en de moeder koe 'basis kapitaal' zijn eigendom van de vereniging.
Het eerste kalfje blijft daar waar het werd geboren en dit tot na de speenperiode.
Als het eerste kleintje vrouwelijk is, zal het doorgegeven worden aan iemand anders via een systeem van peterschap. Het gezin dat bereid is om dit kalf bij te houden komt als eerste in aanmerking om het volgende eerstgeborene te krijgen.
Als het een mannelijk exemplaar is, blijft het daar waar het werd geboren om verkocht te worden. De opbrengst zal dienen om koeien van het verbeterde ras aan te kopen.

De moeder koe 'basis kapitaal' zal na het werpen van haar tweede kalf (dit wordt privé eigendom van het begunstigde gezin), blijft in het gezin om vetgemest te worden tot op het moment van de slachting in het dorp. Op die manier geniet de bevolking van een verbeterde (vlees)voeding.

Deze koeien zullen net als de dieren van lokale ras en volgens hetzelfde systeem  geschonken worden aan de bevolking. Het begunstigde gezin mag nooit al haar vee liquideren. Elk gezin moet minstens en permanent twee koeien bezitten.

Dankzij dit peterschapsysteem, blijft het project oneindig duren.
In de toekomst rekenen we er op om kaas te kunnen produceren.

Ik eindig hier en bedank van harte vzw «Vleugels van Hoop » voor al wat ze mogelijk maakt en realiseert in Burundi en elders.

Voor «Girakazoza » vzw,  Ferdinand KAJUJU

Top


Opvolging project

MODALITEITEN VOOR HET VERWERVEN VAN KOEIEN

Op 21/11/2010  vond een vergadering plaats van de leden van de VZW Girakazoza (toekomstige begunstigden van de koeien) in de vergaderzaal van de gemeente Mbogora. Op de agenda stond de uitwisseling van gedachten over de modaliteiten voor de verwerving van koeien.
Na raadpleging van de begunstigde leden, nadat de suggesties van de enen en van de anderen waren samengebracht, zijn de leden van de VZW Girakazoza het eens geworden over de volgende essentiële punten met het oog op het goede beheer van het project om inlandse koeien (Inka ndundi) te fokken in Mbogora :

Foto's van de deelnemers aan de vergadering

Mbogora 2010 Mbogora 2010

De heer HAZIMANA Ezéchiel et Mevrouw Lipélate, voorzitter en ondervoorzitter van de vzw Girakazoza zitten de vergadering voor.

1. De prioritaire personen

In eerste instantie komen die leden in aanmerking die zich naar behoren van de taken van de vzw kwijten door te ijveren voor de verwezenlijking van de doelstellingen die de vzw GIRAKAZOZA vooropstelt.
Andere leden kunnen ook koeien verwerven op voorwaarde dat de Raad van Beheer van de vzw  GIRAKAZOZA zich gunstig uitspreekt over hun kandidatuur.

2. Aantal begunstigden per koe

De moederkoe blijft eigendom van de vzw. Deze moederkoe zal toegewezen worden aan 3 leden van vzw Girakazoza. Zij krijgen de een na de andere het 1ste, 2de en 3de kalf. De eerste begunstigde belast zich met het voederen en het onderhoud van de moederkoe tot deze het eerste kalf werpt. Dit kalfje zal gedurende 3 maanden door de moederkoe gevoed worden. Hierna wordt het kalfje eigendom van de eerste begunstigde. De moederkoe wordt dan verzorgd door de tweede begunstigde tot ze een tweede kalfje geworpen zal hebben. Nadat de derde begunstigde zijn/haar kalfje heeft gekregen, wordt de moederkoe teruggegeven aan de vzw. De vzw beslist dan of de koe aan een vierde persoon kan worden toegewezen of dat ze verkocht wordt om vervolgens een andere koe aan te schaffen. De periode gedurende dewelke de eerste drie begunstigden hun kalfje zullen hebben verkregen is 5 jaar.

3. Aandeel van de begunstigden

Elke begunstigde  neemt een aandeel van 5%, hetzij 20 000BUF betaalbaar in 4 trimesters, hetzij 5 000 BUF / trimester van de totale kostprijs van één koe, 400 000BUF. De ontvangen bedragen zullen worden gestort in de kas van de vzw en dienen voor het beheer van het project.

4. Voorbereidingen die getroffen moeten zijn voor het verkrijgen van de moederkoe

De toekomstige begunstigde van de moederkoe moet  al beschikken over een goed gebouwde en goed ingerichte stal buiten het woonhuis, maar binnen zijn/haar terrein, alsook over aanplantingen van tripsacum of voedergewassen als voeder voor de kudde. Elk lid-begunstigde ondertekent een in de nationale taal geschreven verbintenisakte, welke al door de vzw Girakazoza werd opgesteld met het doel de voeding, het onderhoud van het dier te vrijwaren en het te verzekeren tegen mogelijke diefstal, alsook in te staan voor de dagelijkse zorg zoals opgelegd door de vzw Girakazoza.

5. De gezondheidzorg

De gezondheidskosten van de moederkoe worden gedurende 1 jaar en eventueel het 2de jaar gedragen door Vleugels van Hoop. Nadien vallen de kosten ten laste van de vzw Girakazoza. Wanneer de kalfjes al eigendom zullen zijn van de begunstigden, zullen de begunstigden zelf de medische kosten moeten dragen.

6. De opvolging

Een opvolgingscomité voor de evaluatie van dit project wordt opgezet om de fysieke toestand van de koeien vast stellen. Wanneer het comité van oordeel is dat de begunstigde niet goed zorgt voor de gekregen dieren, wordt er een verslag opgesteld voor de vzw die beslist om het dier af te pakken en het toe te kennen aan een ander koppel begunstigden.

7. De verbintenisakte

De begunstigde van de moederkoe tekent een verbintenisakte die verscheidene artikels bevat gesteld in de nationale taal (het KIRUNDI) die de begunstigde bereid is te respecteren. Een borg zal geëist worden.
Noot: de grond in hypotheek geven wordt niet aanvaard, aangezien het de enige rijkdom is waarover de boer beschikt.
Over grond wordt niet meer onderhandeld. Ntitwice ico twokijije.

8. De stieren
De leden-begunstigden van de twee stieren zullen geen kalfjes hebben, maar zullen een vergoeding krijgen van elke begunstigde die zijn / haar koe laat dekken. Deze kosten zijn gekend door de fokkers en bedragen momenteel 10 000 BUF per gedekte koe. Met dit geld zal de eigenaar van de stier zich een koe kunnen aanschaffen.

9 . Periode van aankoop van de koeien

We zullen vaarzen aankopen vanaf  januari  2011 op de plaatselijke markten. Het zullen koeien zijn die vooral afkomstig zijn uit de streek van Mugamba omdat die zich het best aanpassen aan onze streek van Kirimiro.

Het aantal begunstigden bedraagt 87 personen. In de eerste fase zullen de 20 eerste bediend worden. Vervolgens komen de 20 volgende aan bod en zo verder tot iedereen een kalfje zal hebben.

voor de VZW Girakazoza - MANIRAKIZA Désiré - Projectverantwoordelijke

Top


Januari 2011
Verslag van de eerste fase van de aankoop van de koeien

Op maandag 10 januari 2011 begaf een groep van 5 personen, waarvan 2 leden van de vzw Girakazoza die vergezeld waren van een groep bestaande uit mensen speciaal gekozen omwille van hun ervaring in de veehandel, zich naar Kiganda in de provincie Muramvya met maar een doel: koeien kopen voor de vrouwelijke leden van de vzw Girakazoza.

We zijn om 5u vertrokken en na 4 uren stappen zijn we er om 9u45 's ochtends aangekomen. De veemarkt Kwibuye opent om 11u en we hebben er 15 beesten kunnen kopen. Hieronder enkele foto's van lokale koeien (Inka ndundi) die we op deze markt hebben gekocht.  

Mbogora 2011Mbogora2

Lokale koeien (Inka ndundi) door een herder bij elkaar gedreven. In afwachting van de aankoop van de andere zijn ze met een touw vastgemaakt.

We zijn uitgeput, met de aangekochte koeien, in Mbogora om 20u30  terug aangekomen. Net als wij moesten de koeien de hele terugweg stappen.

Vooraleer de begunstigden de koeien in ontvangst mogen nemen, brengt Hkizimana Ezéchiel, voorzitter van de vzw Girakazoza, de voorwaarden voor het verwerven in herinnering, alsook de verplichting om zorg te dragen voor de pas verworven koeien.

Mbogora3  Mbogora4

Deze vrouwen tekenen een contract voor ze de koeien mee naar huis nemen

Wij zenden u de volgende maal de andere foto's, alsook het verslag en de foto's van de tweede fase. Wij zijn van plan om de andere koeien volgende week aan te kopen.

voor de vzw Girakazoza Manirakiza Désiré

Top


Mail 23 maart 2012

Gegroet iedereen,
Hierbij een klein rapport ivm Koeteelt in Mbogora. Wat een geluk!!!
Ik nodig jullie uit om dit geluk en deze vreugde met ons te delen.
De eer komt U toe, jullie zijn immers de promotors van deze Vleugel van Hoop waarvoor de teelt van koeien staat in de regio van Mbogora in Burundi. Tijdens jullie bezoek in December 2011 hebben jullie zonder twijfel zelf de immense blijheid gezien op de gezichten van de begunstigde personen.
Girakazoza vzw, sectie Mbogora beschikt momenteel over 23 volwassen dieren (22 geschonken door Vleugels van Hoop, 1 gekregen van een andere vereniging) en 6 kalfjes.
Inderdaad er waren 6 geboortes (4 koetjes en 2 stieren), 6 andere koeien zijn drachtig.
Grote dank aan Vleugels van Hoop voor het geluk en de vreugde geschonken aan de bevolking van Mbogora.

Top


Juni 2013.

Algemene status:
  
De begunstigden van het vee zijn zeer fier over dit project fokken van koeien van lokaal ras We mogen echt spreken van een succes. De organische mest die afkomstig is uit de stal zorgt voor de vruchtbaarheid van de velden. We melken de koe 2 keer per dag: de melk van de avond is voorbehouden voor huishoudelijke consumptie en die van de ochtend wordt verkocht ten behoeve van voeding en verzorging van de ontvangen koe.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

In het vorig rapport bedroeg het aantal koeien 22 bij aanvang van het project in 2010 en 34 koeien einde 2012. Momenteel einde juni 2013 bedraagt het aantal koeien 46.
12 gezinnen genieten reeds van hun eigen kalveren en 12 andere leden hebben de moederkoe, 6 zijn drachtig en 7 wachten om te worden gekoppeld terwijl 8 verzorgd worden.

Financiële status:

De kosten van deelname van 20.000 Fbu door de begunstigden dragen bij aan de ziektekostenverzekering van de koeien (basis kapitaal) die eigendom zijn van Girakazoza vzw. Bij een eventuele verkoop van een koe wordt deze direct vervangen.

Problemen/knelpunten:

Vastgestelde problemen: 

- De ontvangers van kalveren blijven altijd rekenen op Girakazoza voor de verzorging van de kalveren.
- Weinig weilanden tijdens het droge seizoen.

Aandachtspunt :

- Verhoging van het aantal begunstigden van koeien met als doel verhoging van de agro-pastorale productie en verbeteren van evenwichtige voedsel.
- Overgaan van het fokken van koeien van lokaal ras naar een fokken van een verbeterd ras om de melkproductie van de veestapel te verhogen.

Top


Foto's

Bezoek 29 december 2011 algemeen Klik hier ....

Bezoek aan het Runderproject Klik hier ....

Top