Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 Songa Burundi
Opvolging febr. 2014
Opvolging mei 2014
September 2014
December 2014
Activiteitenrapport 2014
Fotoalbum
Uitbreiding project 2015
Opvolging augustus 2015Economische onafhankelijkheid voor landelijke vrouwen

Locatie:  Bujumbura, Songa - Bururi.

Looptijd: 1 jaar

Aanvrager:

Naam : NIDUHAMAHORO Floride
Functie : wettelijk vertegenwoordiger van de vereniging 'Association Lumière pour le Développement Economique et Social' (« ALDES »)

Omschrijving van het project:

Het project is gericht op de economische zelfstandige positie van plattelandsvrouwen van de gemeente Kabezi (prov. Bujumbura), door acties te ondernemen om over te schakelen van traditionele  naar modernere landbouwpraktijken:

 • Het opleiden en opzetten van een stuurgroep bestaande uit 210 vrouwen van de 30 heuvels van de interventie zone (7 personen per heuvel).
 • Op elke heuvel wordt een Groep Solidariteit voor Ontwikkeling opgericht.
 • Sensibilisering van alle vrouwen om toe te treden tot de G.S.D. om een sterk netwerk te vormen ten voordele van de duurzaamheid van het project.

De begunstigden van dit project leven van de landbouw. In Burundi is dit systeem traditioneel:
de geïnvesteerde middelen staan niet in verhouding tot de opbrengsten. Bovendien wordt slechts beperkt landbouw uitgeoefend in plaats van twaalf maanden op twaalf.

 • Invoering van een modern, innovatief landbouwsysteem genaamd "landbouw- teelt buiten-bodem" (aan de hand van kleine zakken: in het droge seizoen is irrigatie makkelijk, in het regenseizoen worden de zakken beschermd tegen erosie)
 • Opleiden van de G.S.D voor dit moderne systeem van landbouw.
 • Opzetten van demonstratievelden, de leden kunnen thuis hetzelfde toepassen.
 • Ter beschikking stellen van 600 kg zaden voor de G.S.D.
 • Aanvragen van een Ir. Landbouw voor het uittesten van de grond en het selecteren van de meest geschikte zaden (overeenkomst tussen de vereniging ALDES en ISABU (Institut Supérieure d’Agriculture du Burundi)

De duurzaamheid van het project verzekert zich in het aanstellen van lokale leiders die zorgen voor continuïteit binnen de groepen van solidariteit voor ontwikkeling. De ervaring zal worden gedeeld op het einde van het project.

Doelstellingen:

- Bijdrage aan de economische onafhankelijkheid van landelijke vrouwen voor
  toereikende en duurzame huishoudelijke behoeften.
- Versterken van de capaciteit voor voortzetting van de actie tot december 2015.
- Opzetten van een duurzaam partnerschap tussen de vereniging ALDES en het    
  Hoger Instituut voor Landbouw van Burundi tot December 2015.

Begunstigden:

Direct : vrouwen en meisjes van de gemeente Kabezi
Indirect : gans de bevolking van Kabezi en omliggende gemeentes

Budget: 3.500 Euro

 •  Beschikbaarheid budget voor de uitvoering van het project

+  Het is voldoende veilig om alle voorziene opleidingen te kunnen organiseren
+  Het bestuur van de gemeente Kabezi werkt mee voor het aanduiden van de vrouwelijke leiders
+  De autoriteiten van ISABU werken mee voor het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten

Top


Opvolging van het project februari 2014.

Algemene status:

Vzw ALDES is een vereniging naar Burundees recht die zich inzet voor de minstbedeelden van de maatschappij met de focus op plattelandsvrouwen en meisjes. Er werd actie gevoerd om jonge, ten onrechte opgesloten, vrouwen vrij te spreken. Dit werd trouwens een succesvolle onderneming.
Dit zou mogelijks resulteren tot hun reintegratie in de maatschappij eens we de nodige steun kunnen vinden van eventuele sponsors.
Momenteel, stelt ALDES (dankzij de financiële steun ad 3.500 € van vzw Vleugels van Hoop) een project op poten nl. 'Economische onafhankelijkheid van de plattelands vrouwen en meisjes in  SONGA'

Gerealiseerde aktiviteiten :

1. Identificatie leader-vrouwen (partners in het project)

Realisatie in november 2013. Aanvankelijk waren er 30 dames voorzien doch tgv de plaatselijke noden werd hun aantal opgetrokken van 30 naar 40 (133% realisatie). ALDES trok een landbouwagent aan, deze laatste stuurt het ganse gebeuren aan vanop gemeentelijk niveau. Zodoende is hij nauw betrokken bij de aanwerving van de leader-dames. Nà identificatie van deze groep ging de verantwoordelijke projectopvolging  over tot het opstellen van de gegevensdata.

2. Organiseren bijeenkomsten met de  vrouwen enerzijds, en de administrieve verantwoordelijken anderzijds   

Dit had plaats in december ‘13. Doel was de toelichting van het project  en de violen gelijkstemmen. Gespreksonderwerpen waren o.m. context van het totaalproject, justificatie, objectieven, activiteiten, verwacht resultaat en de rol van eenieder teneinde alles tot een goed einde te brengen.

3. Aankoop materiaal ivm de exploitatie van het terrein

Alles gebeurde conform de correcte procedure nl. prijsvergelijking adh technische en financiële offertes.  Zij die de offerte binnenhaalden, tekenden een leveringscontract met te respecteren  normen.  

4. Grondwerken

Na aankoop van het exploitatiemateriaal, komt de grondbewerking aan de dagorde.  Deze activiteit had plaats in December onder supervisie van de landbouwexpert.  De leader-vrouwen werden onderverdeeld in  solidariteits- groepen.
Uiteindelijk werden alle voor het eerste trimester geprogrameerde activiteiten gerealiseerd.

Vooruitgang sedert het laatste rapport:

Geen vergelijking vermits het hier het startrapport betreft.

Financiële status :
Saldo : 630.000 BuFr

Problemen:
Niets te signaleren. Het verwacht resultaat werd behaald.
Ons doel is het realiseren van de volgende stap m.a.w. het waarmaken van  de in het  chronogram voorziene aktiviteiten.

Documenten in bijlage : foto’s, reçus, ….

Top


Opvolging mei 2014

Datum:  10/ 05 / 2014
Naam project: ALDES (Songa-Bururi)

Stand van zaken :
In de loop van trimester 1 werden 4 grote zaken gerealiseerd :
1 : Identificatie en vorming van de groep leader-vrouwen, partners in het project.  
2 : Organiseren van de vergaderingen met de vrouwen en de administratieve verantwoordelijken.
3 : Aankoop van het nodige materiaal voor de exploitatie van het terrein.
4 : Het terrein bewerken.

Evolutie sedert het vorige rapport

Na het vorige rapport, begon het 2 de  trimester. Hierop volgden 2 activiteiten en evenveel bezoeken 

ACTIVITEIT 1 :  planten & zaaien

In Februari, werd op een oppervlakte van meer dan 1 Hectare geselecteerd zaad (aardappelen en bonen) volgens moderne technieken door de aangestelde vrouwen, onder supervisie van een gekwalificeerd landbouwkundige, geplant en gezaaid.

ACTIVITEIT 2 : wieden en aanaarding

Dit gebeurde in Maart door de vrouwen o.l.v. de landbouwkundige.
Teneinde het veld te beschermen tegen boosdoeners, hebben de verantwoordelijken zich opgesplitst  en zijn ze gestart met om beurten in te staan voor de bewaking zowel overdag als ‘s nachts gedurende diezelfde maand Maart.

Bezoeken ter plaatse

ALDES liet niet na om bezoekers te ontvangen om het  terrein.
De 1ste bezoekers waren de gemeenteverantwoordelijken van de sector veelteelt-landbouw van provincie Bururi.
Tijdens de onderzoeken en zoektocht naar landbouwers die moderne landbouwtecnieken toepassen in de gemeente Songa,  werd ons veld uitgeroepen tot Model  2014. Tevens werd ons een opleiding landbouw- technieken beloofd door de gemeentelijke administratieve diensten van Songa.

Een tweede bezoek werd  ons gebracht door  Evariste Nikolakis, namens de vereniging in België.
Op het terrein heeft deze bezoeker zijn gehele tevredenheid uitgedrukt aangaande de evolutie van het project.

Financiële status : Saldo  630.000 BuFr

Problemen/aandachtspunten :

In de regio is er een gebrek aan koeien, het tekort aan natuurlijke meststoffen maakt de bodem inproductief wat kan resulteren in een verminderd rendement van het huidige project. 
Teneinde de continuiteit van onze projecten dit jaar te garanderen, hebben wij nood aan een bijkomende steun o.v.v. drie koeien. De prijs van een koe bedraagt 1.000€.

Tot hiertoe werden alle voorziene resultaten bereikt.
Volgende etappe is het oogsten ; dit  zal plaatsvinden binnen 2 weken.

Bijlagen; foto, ontvangstbewijzen

Foto van het veld nà het wieden

s1

BEZOEK AAN HET TERREIN

s2

Top


Opvolging september 2014

Naam project: Economische onafhankelijkheid voor landelijke vrouwen

Algemene status:

Een demonstratie aardappelveld werd aangeplant. Opbrengst 3000 kg.  Met het oog op de duurzaamheid van dit project wordt 1000 kg gereserveerd voor het volgende seizoen en werd 2000 kg verdeeld onder de kwetsbare gezinnen die hebben deelgenomen aan dit project.

In de maand juni heeft de wettelijke vertegenwoordiger het terrein bezocht voor evaluatie en afsluiting van het project. Iedereen was tevreden met het project, dat de sociale samenhorigheid heeft verbeterd alsook de inkomsten van de huishoudens. Nochtans is de algemene bevinding dat de opbrengst niet proportioneel is met de aankoop van het zaad.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

Het vorig rapport werd gemaakt in afwachting van de opbrengst. Ondertussen is gekend dat 1000 kg zaad 3 ton aardappelen heeft opgebracht,  wat te weinig is!  De hogere inkomsten voor de gezinnen kan echter niet ontkend worden.

We danken deze vooruitgang aan 'Vleugels van Hoop' waarvoor nogmaals onze dank. De initiële doelstelling is echter niet bereikt omdat de emancipatie een proces is van lange adem en van veel geduld. Om die reden willen wij nogmaals vragen aan 'Vleugels van Hoop' om ons te blijven steunen in onze strijd voor vrouwen en meisjes op het platteland.

Financiële status:

Saldo 0

Problemen/knelpunten:

 • Zaad niet aangepast aan het type grond, onvoldoende vruchtbare grond en kort regenseizoen.
 • Behoefte aan ondersteuning van de technische bekwaamheid van onze partners zodat de vrouwen en meisjes beter op de hoogte zijn van de moderne technieken van landbouw Ve
 • We denken niet alleen aan andere activiteiten maar ook aan uitbreiding van onze interventiezone
 • Het project was begroot op 7.500 euro maar gefinancierd voor 3.500 € waardoor bepaalde activiteiten nog niet betaald zijn waaronder de opleiding.

Na deze evaluatie is er behoefte om een 2de fase op te starten met dezelfde activiteiten, maar dit keer met bemesting van de bodem, de versterking van de capaciteiten van onze doelgroepen, en door het vergroten van de hoeveelheid en de kwaliteit van zaden aangepast aan de grond. De Vereniging ALDES zal een studie van de bodem laten uitvoeren en zal proberen zaden te vinden die geschikt zijn voor het terrein.

Onze zorg is dat onze visie met betrekking tot het verbeteren van de economische onafhankelijkheid voor vrouwen op het platteland niet kan slagen als we niet verder ondersteund worden bij het zoeken naar oplossingen voor de problemen die zich voordoen tijdens de uitvoering van het project fase II . Dus wij danken u voor uw financiële ondersteuning en vragen u om door te gaan ons te steunen.

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s,…)

Top


Fotos
September 2014.

1

2

3 4

5 6

Top


Opvolging december 2014

Datum: 02 /12/2014                                  
 
Naam project: Project 49 – Songa - Aardappelteelt

Algemene status:

Op 1 december bezocht het bestuur van Vleugels van Hoop het project ter plaatse in Songa, Burundi.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

Het project verloopt zeer goed. Nieuwe aanplantingen van aardappelplantgoed, een betere soort, werden gedaan op een 2de perceel terwijl op het perceel waarop eerder geoogst werd nu mais geplant.

Financiële status:

De voorziene fondsen werden eerder volledig gebruikt zoals voorzien.

Problemen/knelpunten:

Er is een groot tekort aan mest om de aarde te verrijken. Hiertoe leent mest van koeien zich het best. Daartoe zal een voorstel opgemaakt worden voor het aankopen van 3 koeien.

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s,…):

Top


Activiteitenrapport 2014
 • LANDBOUW & TEELTEN

Aan het project “vermenigvuldigen van aardappelplantgoed” in Songa (Provincie Buriri), gefinancierd door vzw Vleugels van Hoop, kwam een eind in augustus 2014.
Eveneens werden de bonen en maïsvelden bewerkt.

 • WINSTGENERERENDE ZAKEN

 • Bereiding en verkoop van bakkerijprodukten (donuts en brood)
 • Kledijverkoop, ondanks de problemen qua aankoop ervan en de hoge taxatie
 • Maaltijden, spektakels tegen betaling en één concert werden georganiseerd

 • DIVERSE REALISATIES

De jongeren van ALDES bepaalden een strategie aangaande de installatie van structuren (comité ter bescherming van de rechten van het kind, interventies en psychosociale steun, ondersteuning bij thuisbegeleiding en zorg) ten behoeve van de gemeenschap binnen de interventiezone.
Er werden bezoeken op terrein georganiseerd i.v.m. sensibiliseringsactiviteiten en opleidingen voor vrouwen en jongeren met als thema “hoe aids bestrijden in analfabetische middens, voorbehoedsmiddelen, de strijd tegen woestijnvorming door ontbossing”.
Projectie van films en documentaires over aids (1x per maand) voor jongeren en het organiseren van dansavonden.

Onze vereniging kreeg het bezoek van o.a. het team van Vleugels van Hoop voor de evaluatie van het project “autonomisering van de plattelandsvrouwen en meisjes”, van E. Nikolakis, J. De Bock, de mensen van ISABU, de hoofdverantwoordelijken van de gemeente Songa, ...
Ondanks de moeilijkheden die zich voordeden, vertoont onze balans een positief saldo.
We maken van de gelegenheid gebruik om allen te danken die ons van ver of nabij hebben geholpen, bij het realiseren van de objectieven die we ons hadden gesteld.

Top


Projectuitbreiding 2015

Naam project: Aankoop koeien voor Burundi huishoudens 'KAZOZA KEZA MU MIRYANGO'.

Locatie:  Bujumbura, Songa - Bururi

Looptijd: 1 jaar

Aanvrager:  NIDUHAMAHORO Floride
Functie : wettelijk vertegenwoordiger van de vereniging
'Association Lumière pour le Développement Economique et Social' (« ALDES »)

Omschrijving van het project:

ALDES zet zich in voor het welzijn van kwetsbare gezinnen, meer speciaal plattelandsvrouwen en meisjes.
In 2014 werd te Songa op een oppervlakte van meer dan 1 hectare aardappelen en bonen geplant en geoogst volgens moderne technieken door de vrouwen, onder supervisie van een gekwalificeerd landbouwkundige.
De oogst was echter onvoldoende omdat de aarde niet vruchtbaar genoeg bleek te zijn.
Dit project beoogt de aankoop van minstens 3 koeien waarvan het mest kan gebruikt worden om de vruchtbaarheid van de grond te verbeteren.

Doelstellingen:

Bevorderen van de vruchtbaarheid van de grond om het rendement van de aardappeloogst te verbeteren.

Begunstigden:

 • Vrouwen en meisjes van de gemeente Kabezi.
 • De begunstigde vrouwen zullen aardappelzaden verdelen aan andere groeperingen van de streek, ook de melk zorgt voor extra inkomen voor de vereniging.

Budget:

3500 euro (3 koeien + medicijnen en voedingsstoffen)

Risico’s:

Bijgevoegde documenten:

Activiteit

Aantal

Eenheidsprijs €

Totale prijs €

Aankoop koeien van verbeterd ras

3

1000

3000

Verzorgingskit

1

500

500

TOTAAL

 

 

3500

Top


Opvolging augustus 2015

Datum: 7 augustus 2015
 
Naam project: Project 49 - ALDES (Songa-Bururi) - Koeien

Algemene status:

ALDES is een vzw naar Burundees recht. Hun objectief is het promoten van de economische en sociale ontwikkeling alsmede het beschermen van de rechten van de mens met heel in het bijzonder de focus op plattelandsvrouwen en meisjes.
Tevens voeren wij, sedert 2011, actie inzake de in vrijheidstelling van minderjarigen en gevangen genomen vrouwen. Deze onderhandeligen kennen een groeiend succes.
Sedert 2013, werkt ALDES nauw samen met vzw Vleugels van Hoop.  Nieuwe projecten worden uitgevoerd dankzij de financiële hulp van deze vereniging.
 
Evolutie sedert vorig rapport

Teneinde de continuïteit van het project « Autonomiseren van de plattelands-vrouw in Songa » te waarborgen heeft ALDES in November 2014 opnieuw de draad opgenomen met dezelfde groep. Er werd een ton geplant op 1 hectare: opbrengst 4,7 ton (maart 2015).

3,7 ton werd verdeeld onder de begunstigden van het project ; de overige ton blijft in de hangar van ALDES en zal ons helpen om een 2de Solidariteitsgroep te vormen (GDS II) in de tweede zone van de gemeente Songa in December ’15.

Vleugels van Hoop heeft ALDES geholpen ivm het project “Kazoza keza mu   miryango”. Het objectief is het promoten van het vruchtbaar maken van de
grond in functie van een goede aardappeloogst in Songa. De verkregen hulp bedraagt 3.500€.

Activiteiten :

1)  de aanschaf van koeien (verbeterd ras)

De steun werd reeds overgemaakt in april ’15.  Het project werd echter pas
gerealiseerd in juli omwille van de crisis waarin Burundi zich bevindt.
De start der activiteiten bestond er in om het terrein voor te bereiden. Er werd een  
stal opgetrokken (400.000 FrBu). Tevens werd een terrein van 1 Hectare gekocht
(300.000 FrBu) om voldoende veevoeder te planten.

Hierna, verkoos de vereniging 2 mannen en 1 vrouw belast om vee te zoeken, te
onderhandelen en aan te kopen. Aldus werden 2 koeien (Fries ras) en een stier  
(ras Sahiwal) aangekocht : koe 1 aan 1.600.000 FrBu, de 2de  1.500.000 FrBu en
de stier voor  1.700.000 FrBu.

2)  aankoop volledig pakket (voeding & medicatie)

Deze koeien hebben medicatie en voedingssupplementen nodig. ALDES kocht voor
   170.000 FrBu rijstzemelen en veekoek en reserveerde op de lopende rekening
   130.000 FrBu voor medicatie en andere noodzakelijkheden voor de eerste
     maanden.

ALDES staat in voor alle kosten inzake opvolging en omkadering  (o.a. het salaris
van de landbouwkundige – deze dient absoluut de zaken op te volgen- de
verplaatsingen van zij die de activiteiten superviseren, …)       

Financiële situatie:

Ontvangsten:     5.800.000 BuFr
                                             
Totale uitgaven: 5.500.000 BuFr
                       
Saldo:               130.000 BuFr

Problemen/knelpunten:

Het grootste probleem bij het heropstarten van het lopend project was de natuurlijke bemesting der aardappelen (ten gevolge van het groot mesttekort in de regio). Ondanks deze vertraging, was het resultaat bevredigend: 1 ton gaf 4,700 ton opbrengst, zijnde een verhoging van 1,700 ton t.o.v. het eerste project. 
Aangaande het vee-project voorzagen we om drachtige koeien aan te kopen, doch onze financiële toestand liet dit niet toe. Er werden enorm veel transfertkosten ingehouden op de geschonken hulp en de koers zakte in mekaar (wissel aan 1680 BuFr /€).
Bovendien had de  vee-aankoop niet plaats in de vooropgestelde periode omwille van de onzekere situatie in Burundi en dit sedert 26 april jl..

Het objectief is dus geenszins bereikt vermits de autonomisering der plattelands-vrouwen een proces van lange adem is. Om dit te bereiken volstaan landbouw en veeteelt absoluut niet, andere opleidingen dringen zich op (zowel professionele, economische, …).
Omwille van al deze redenen verzoeken we Vleugels van Hoop om bijkomende financiële ondersteuning met als doel onze plannen waar te maken en ons te helpen om de armsten der armen te steunen in hun dagdagelijkse strijd tegen  armoede en ontbering.

Wij boekten vooruitgang dankzij Vleugels van Hoop ; zij financierden immers ons project. Waarvoor onze oprechte dank.

Documenten in bijlage : foto’s

songa3 songa2

songa1

Top