Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
  

Jya Mu Bandi Mwana Rwanda 2014
Opvolging 2015
Mei 2015
Augustus 2015
FotoalbumBouw opvangcentrum voor andersvalide kinderen Fase 2

Locatie: Nyacyonga, district Gasabo

Looptijd: 6 maanden

Aanvrager: Didier Semanyenzi voor Jya Mu Bandi Mwana

Omschrijving van het project:

Na het succesvol afsluiten van de eerste fase van het bouwproject (project 54 A) zijn alle fundamenten voorzien voor de hoofdgebouwen (klassen, slaapzalen, refter en keuken, bureel en kiné-zaal) en zijn de muren van de 3 klassen en de refter en keuken opgetrokken tot boven de ramen.

Doelstellingen:

De doelstellingen van deze 2de fase zijn:

 • Voltooien van de 3 klaslokalen
 • Voltooien van de refter en keuken
 • Opbouw van de 2 slaapzalen

Dit alles om Jya Mu Bandi Mwana toe te laten te verhuizen naar hun nieuw centrum op de Jali heuvel.

Begunstigden:

267 andersvalide kinderen bij Jya Mu Bandi Mwana

Budget:

Omschrijving

Budget in RwFr

Budget in €

Voltooien van metselwerk

10.885.440 RwFr

+/- € 13.000

Voltooien daken

15.873.411 RwFr

+/- € 19.000

Installeren biogas en voltooien
1 blok toiletten en douches

6.700.000 RwFr

+/- € 8.000

Totaal

33.458.851 RwFr

+/- € 40.000

Risico’s:

Bijgevoegde documenten:

Gedetailleerd bestek

Top


Opvolging

Datum: 13 maart 2015
 
Naam project: Bouw opvangcentrum voor andersvalide kinderen – fase 2

Algemene status:

Introductie

De constructiewerken in het centrum begonnen in juni 2014. Dit bouwproject wordt gerealiseerd met de financiële steun van  onze partner Vleugels Van Hoop.
Dit grootse plan zal, nà samenspraak met onze partner, in diverse fases gebeuren. Het huidige rapport spreekt over de vooruitgang der activiteiten van eind januari tot begin maart 2015.

Huidige situatie

De in deze periode uitgevoerde activiteiten:

 • Optrekken van de klaslokalen tot op dakniveau
 • Optrekken van de refter
 • Bouw eerste slaapzaal
 • Aankoop uitrusting en materiaal voor de dakbedekkingen
 • Graven van de eerste septische put
 • Nodige stappen tot het bekomen van elektriciteitsaansluiting

Vorderingen sinds vorig status rapport:

De fondsen voor de 2de fase waren ter beschikking eind januari 2015.  De bouwwerken werden verdergezet (zie tabel hieronder).

Activiteit

Voorziene
Duur

Realisatie

Opmerkingen

Optrekken klassen tot op dakniveau

3 dagen

ja

 

Optrekken refterlokaal

2 weken

bezig

optrekken tot op dakniveau  bezig; neemt een week in beslag

Optrekken slaapzalen

3,5 weken

bezig

1 slaapzaal voor de helft afgewerkt

Aankoop uitrusting en materiaal voor de daken

1 week

bezig

1ste bestelling gedaan
Wachten op levering

Graven eerste septische put

1 maand

bezig

kan langer duren tgv rotsondergrond

Aanvraag aansluiting elektriciteitsnet

onbepaald

bezig

Rwanda Energy Group – REG verantwoordelijk voor de distributie maakte al een offerte. Aangezien er nog personen zijn die op aansluiting wachten, zitten we in de contactfase ivm kostendeling.

Financiële status:

RUBRIEK

Bedrag in RwFr

Ontvangsten 2de fase :

 

in januari 2015

24,285,990

begin maart 2015

9,137,400

Totaal

33 423 390

Uitgaven 2de fase

5 652 200

Saldo

27 771 190

Problemen/knelpunten:

Enkele hindernissen die de goede gang der werken tegenhielden:

 • vertraging in het leveren bakstenen: de leverancier deed melding van een gewijzigde technologie bij het bakken: i.p.v. gebruik te maken van hout, werd overgeschakeld op zaagsel, rijstzemelen, … en dit volgens de aanbevelingen/eisen van het Nationaal Agentschap van Milieubescherming. Zij garandeerden ons dat vanaf half maart het normale werkritme weer aanvat.
 • de niet te voorziene duurtijd i.v.m. de aansluiting op het elektriciteitsnet: aangezien de dakgebinten uit metaal zullen zijn, is elektriciteit voor dit werk noodzakelijk. Het Nationaal Agentschap gelast met de elektriciteitsdistributie (Rwanda Energy Group – REG) kan ons echter geen aansluitdatum preciseren … volgens hen moeten we geduld hebben! Dit alles zorgt natuurlijk voor ‘spijtig’ oponthoud 

Algemeen genomen evolueerde de gang der werken niet zoals voorzien omwille van de hiervoor genoemde redenen. Daar bovenop begint, in de loop van de maand April, het lange regenseizoen ; bijgevolg  gaan we het tempo der activiteiten verhogen tijdens de resterende weken van Maart (de eerste levering bakstenen is inmiddels een feit).
Wat de elektriciteitsaansluiting betreft, zullen we enerzijds druk blijven uitoefenen bij de maatschappij en anderzijds vragen aan de plaatselijke autoriteiten om te bemiddelen.

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s,…):

Foto’s van de werken (begin maart 2015)

Top


Mei 2015

Algemene status en vorderingen sinds vorig statusrapport:

Sinds juni 2014 voert Jya mu bandi mwana de bouwwerken van het centrum voor kinderen en jongeren met een handicap uit. Dit bouwproject werd mogelijk dankzij financiering van onze partners de vzw  Vleugels Van Hoop.

Met onze partner werd overeengekomen om in verschillende fases te ageren. Dit is dus een middellang termijn project. Het onderhavige verslag heeft betrekking op de activiteiten uitgevoerd tot eind mei 2015.

Activiteiten fase II

Realisatie (ja/neen/bezig)

Opmerkingen

Optrekken klassen tot op dakniveau

Ja

Geen

Bouw refter tot op dakniveau

Ja

Geen

Bouw 2 slaapzalen

Bezig

Slaapzaal 1 tot op dakniveau – Slaapzaal 2 half afgewerkt

Aankoop materialen daken

Ja

Eerste bestelling dakpannen OK

Graven septische en sterfputten

Bezig

Geen

Aanleg elektriciteit

Bezig

Wachtend op Rwanda Energy Group – betaling reeds gedaan

Financiële status: Einde mei 2015

Rubriek

RwFr

 • Inkomsten fase 2

33.423.390

 • Uitgaven tot eind mei 2015

 

 1. Metselwerken

Afwerken klassen en refter
Opbouw 2 slaapzalen

10.600.540

 1. Dakgebintes en daken

Aankoop material dakgebintes
Materialen voor de daken

12.215.200

 1. Toiletten en douches

Graven septische put
Graven sterfputten

1.741.500

 1. Aansluiting electriciteitsnet

Betaling kosten bestek Rwand Energy Group

4.372.000

Totaal uitgaven

28.929.240

Saldo A – B

4.494.150

Problemen en oplossingen:

 • Bakstenen: de leverancier kon zijn belofte niet nakomen, we moesten uitkijken naar een andere (tegen een hogere kostprijs)
 • De onbepaalde duur van de aansluiting op het elektrische netwerk: 'Rwanda Energy Group - REG' is onduidelijk wat de aansluiting betreft. Volgens de laatste informatie, verstrekt door de  verantwoordelijk  voor ons gebied, zou dit begin Juni gebeuren.

We hebben dit onderdeel onderschat! Onze technicus voorzag deze kosten te
delen met de buren, maar tot op heden is elektriciteit voor hen geen
prioriteit. Dientengevolge, waren wij verplicht deze kosten te betalen om hen
achteraf op het ogenblik dat zij aansluiten de kosten door te rekenen.

 • Vertraging werkzaamheden: de regen was overvloedig tijdens dit seizoen, we moesten dan ook enkele keren de werken stilleggen.

Conclusie en perspectieven:

Van zodra wij aangesloten zijn op elektriciteit, start de bouw van het dakgebinte (vermoedelijk begin-medio juni).

Het optrekken van de slaapzalen gaat door. Het  lange droogseizoen vangt aan in juni, wat de werkzaamheden  heel wat zal vergemakkelijken.

Top


Augustus 2015

Datum: 10 augustus 2015
 
Naam project: Project 54B : Bouw opvangcentrum voor andersvalide kinderen – fase 2

Algemene status:

Gevolg gevend aan het rapport van mei ’15 verliepen de activiteiten als volgt:

 • Afwerking 2 slaapzalen
 • Constructie gebinte en dakwerken
 • Aansluiting elektriciteitsnetwerk

Vorderingen sinds vorig status rapport:

Activiteiten

Realisaties

Opmerkingen

Afwerking 2 slaapzalen

OK

Slaapzaal 2 opgetrokken tot niveau bovendorpel.
4 units zijn dus afgewerkt.

Constructie gebinte + dakwerken

Bezig

Realisatie assemblage elders t.g.v. gebrek elektriciteit
Start constructie dakgebintes

Aansluiting elektriciteitsnetwerk

Wachtlijn !

Nog steeds wachtend !! De nieuwe distributeur, Rwanda Energy groupe – REG, heeft zopas een personeels-hervorming achter de rug, met vertragingen alom als gevolg. Wij blijven druk op de ketel zetten en kozen inmiddels voor een tussenoplossing nl. de assemblage te doen (laswerken) om het gebinte zelf  te monteren

Financiële status:

RUBRIEK

BEDRAG (RwFr)

A. Ontvangen voor Fase 2

    33 423 390

B. gedane uitgaven tot eind Mei 2015     

I. Metselwerken

 • Afwerking optrekken 1 blok klaslokalen en refter
 • Optrekken 2 slaapzalen

10 600 540

II. Gebinte & dakwerken

 • Aankoop materiaal en uitrustingen der dakgebintes
 • Bestellingen materiaal & uitrusting daken

12 215 200

III. Toiletten  & douches

 • Graven septische put
 • Graafwerk sterfputten

1 741 500

IV. AANSLUITING ELECTRICITEITSNETWERK

 • Betalen functioneringskosten volgens offerte van Rwanda Energy Group

4 372 000

Totaal 

28 929 240

overdracht: A - B

 4 494 150

C. Gedane Uitgaven tot en met begin augustus 2015

I.   Metselwerken

 • Afwerking slaapzalen

          845 600

II.   Gebinte en dakwerken

 • Assemblage materialen (aankoop uitrusting o.a baguettes, cirkelzagen en andere, transport, huur materiaal (o.a. boormachines, polijstmachine, werkuren, …)
 • Constructie dakgebintes  (werkuren en klein werkmateriaal, huren van een generator, laspost, …)

       3 333 150

saldo

          315 400

Huidige situatie en vooruitzichten:

De timmerwerken worden uitgevoerd aan de hand van een stroomgenerator. Het contract met de leverancier van de dakgebintes voorziet in de afwerking der klaslokalen, de refter en een slaapzaal. Wat de dakwerken betreft, is de bestelling der dakpannen reeds gedaan. Dit werk zal gebeuren nà de afwerking van het dakgebinte.
We zullen deze 2de beëindigen met de afwerking der timmerwerken  (t.t.z. medio, ten laatste eind augustus 2015). Zo zullen alle gebouwen opgetrokken zijn, op uitzondering van het kleine administratiegebouw. Het budget hiervoor werd nl. gebruikt voor de onderhandelingen om elektriciteit te bekomen (te weinig gebudgetteerd in de startfase).

Wat de volgende schijf betreft, de 3de (deze zou kunnen gerealiseerd worden van september tot december 2015 i.f.v. beschikbaar budget) zouden we volgende werken willen uitvoeren :

 • Constructie daken (enkel werkuren ; pannen zijn reeds geleverd)
 • Afwerking (bekleding verticale wanden, vloeren, paden, installatie elektriciteit, sanitair en keuken).

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s,…):

j1 j2

j3 j4

Top


Fotos

Klik op onderstaande foto en bekijk het album

Top