Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 


 

Vleugels van Hoop vzw.
Nieuwsbrief

Januari 2009

                                                                Vleugels van Hoop                                                                                                                    
                         Gelukkig 2009 Een gezond en gelukkig jaar 2009!! 
                                                            
Opvolging project: ‘Opvang van regenwater in de lagere school van Munyinya’

We ontvingen dit schrijven van de plaatselijke verantwoordelijke KAMUYUMBU Emerita, onderwijzeres in de Lagere School van Munyinya, op 22.12.2008 en vertalen het graag voor U.

Lieve vrienden van ‘Vleugels van Hoop’,

Ik ben zeer gelukkig U rechtstreeks te kunnen contacteren, zonder de hulp van Christine, die mijns inziens een zeer goede tussenpersoon is.

De bedoeling van dit schrijven is U op de hoogte te stellen van het vorderen van de werken betreffende het project Opvang van regenwater -dank voor uw goedheid om dit te sponsoren- volgens ons samenwerkingsakkoord van 17 augustus 2008.
Natuurlijk was ik zeer gelukkig met dit akkoord, doch de noodzakelijke formaliteiten, o.a. het op de hoogte brengen van de verantwoordelijken, lieten niet toe de werken onmiddellijk te starten.

De werken startten uiteindelijk op 03.12.2008 en kennen een zeer gunstig verloop en dit niettegenstaande de lage waarde van onze munt.  We hopen de werken te beeindigen voor Kerstdag, natuurlijk met de nodige waarde- en wisselschommelingen, maar het belangrijkste is gedaan: de drie citernes mét afvoerkraantjes en de goten aan de gebouwen zijn gerealiseerd. Ik stuur U enkele foto’s om te tonen dat Uw inspanningen niet nodeloos zijn.

Munyinya   Munyinya

Zoals U ziet, zullen de werken nog maar enkele dagen in beslag nemen en heb ik het juist geacht U een rapport te sturen zoals afgesproken in de 6de paragraaf van bovenvernoemd samenwerkingsakkoord. Uiteraard  zullen de nodige verslagen U binnen de kortst mogelijke tijd bereiken.

Met mijn welgemeende dank, wens ik U allen een Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Jaar.
Tot binnenkort. Dikke zoen.

(getekend) Emerita.

Voor het volledige project : klik projecten 'Munyinya 2008'


Opvolging project ‘Huishoudkunde’ in ‘Twese Hamwe 2008’

Via een schrijven van Evariste, één van de verantwoordelijken voor het project, vernamen we:

Beste ‘Vleugels van Hoop’

Nogmaals dank voor de gift van 1069 euro ontvangen van Uw organisatie
 ‘Vleugels van Hoop’

Zoals U weet, naast de projecten : microkredieten, alphabetisatie, snit en naad, groene brigades en ‘het mooier maken’ van de site, onderneemt ‘Twese Hamwe’ ook een professionele vorming in ‘Huishoudkunde’, sector ‘Horeca’. Meer dan 23 jongeren volgden de opleiding.
Zonder giften zou dit alles niet mogelijk zijn.
We verdeelden Uw hulp van 1069€ (-1000 euro nà de taksen) als volgt:

1. Graven van een geul van 70m waarin de leidingen werden gelegd om het water naar de keuken te brengen.
2. Plaatsing van rekken in de keuken en onder de werktafels.
3. Plaatsing van elektriciteit en lampen binnen en buiten.
Factuur van de werken:

52700+69500+122200+98500+72500=415400 FrRw
De resterende 274.600 RwFr zullen dienen om keukengereedschap aan te kopen zoals afgesproken.
Getekend :   Evariste

Voor het volledige project: klik projecten 'Huishoudkunde 2008'


Kerstmarkt Sint-Martens-Latem

Knuffels, knuffels en nog eens knuffels… zo zag de stand van ‘Vleugels van Hoop’ er uit op de kerstmarkt te Latem op 13 en 14 december. Aan de ene zijde (veilig) geflankeerd door de politie en aan de andere kant een standje met koffie en uiensoep binnen in de raadszaal van het gemeentehuis, het kon niet beter zijn met de ijzige koude buiten.
En ja, velen kwamen een kijkje nemen : papa’s en mama’s, opa’s en oma’s, tieners, kleine kinderen met flonkerende oogjes …wat wil je, zoveel knuffels bijeen! Met veel enthousiasme vertelden we over onze vzw Vleugels van Hoop en over het doel van deze verkoop. De opbrengst gaat naar Vleugels van Hoop, de knuffels zelf kon men schenken aan het tehuis voor jeugdzorg ‘Liaan’ te Nazareth en de Pinte.
Méér dan 40 knuffels kregen een naam, van Wolleke tot Pipo, en zo ook een nieuwe thuis! Zelfs kleine kinderen waren zo lief om de knuffel te schenken aan een kindje in het tehuis.
Zondagavond, na bijna twee dagen tussen knuffels vertoefd te hebben, werd wat overbleef  ingepakt en keerden we met een zalig gevoel huiswaarts.

Vleugels van Hoop Latem 2008   Vleugels van Hoop Latem 2008
François, Ingrid (organisator van het ‘Knuffelweekend’) en Bernadette, voorzitter van ‘Vleugels van Hoop’ vzw.

Enkele dagen later trokken we met drie volgeladen zakken knuffels naar het tehuis in Nazareth. We werden er hartelijk ontvangen door de begeleiders en enkele enthousiaste kinderen. De beren werden in de sofa uitgestald en menige knuffel werd al gauw “geknuffeld” door een kindersnoetje. Wolleke, Beertje, Pingo,… zijn goed terecht gekomen. Het voelde goed om al die kindersnoetjes te zien glunderen tussen de knuffelberen.

Dank aan de gemeente Sint-Martens-Latem die ons de kans gaf om deze verkoop te organiseren,  maar vooral heel veel dank aan elkeen die een knuffel heeft aangekocht en zo een kind in Afrika én een kind in Nazareth en De Pinte gelukkig maakte!


‘Duhigikire Amahora I Burundi’
‘Samenwerken aan de Vrede in Burundi’
Activiteitenrapport van het naaiatelier: Oktober – November 2008

Tijdens deze twee maanden hebben de cursisten hun werkstukken, die ze in september begonnen, afgewerkt.
De lesgever verbeterde waar nodig.

December 2008 :
Er werd een soort examen ingevoerd. De cursisten moesten elk, bij middel van  ‘lotje-trek’ over de onderwezen werkstukken, het ‘getrokken’ onderwerp van begin tot eind kunnen voorleggen, zonder uitleg of hulp van de lesgever.
De werkstukken kregen een quota, dit liet toe de cursisten te valoriseren.

Januari 2009 :
De cursisten zijn bezig de gemaakte werkstukken te verkopen.
Ze zullen worden opgeleid in de wijze van textiel reinigen en in de initiatie van een vereniging (vzw)

Opgemaakt te  MABAYI,  09-01-2009, door BARARWENDERA  Josephine       
Wettelijk vertegenwoordiger van DAB

Voor het volledige project: klik projecten 'DAB 2008'Cyangugu

Verslagen en foto’s van de projecten zijn momenteel niet beschikbaar, gezien de uiterst moeilijke mailcommunicatie met dit landsgedeelte (lees grens Oost-Congo).
Maar de 3 nieuwe projecten zijn opgestart en werken goed !

Zie ook projecten:


Project ‘Slaapzaal’ ‘Stella Matutina’ in Shyorongi

1. Algemene voorstelling

1.1. IDENTITTEIT VAN DE INSTELLING

'Stella Matutina' is een secundaire school voor meisjes, opgestart in 1988.
De school was niet actief van april 1994 tot oktober 2002.

1.2. WETTELIJK STATUUT: Gesubsidieerde vrije instelling

1.3. BONDIGE BESCHRIJVING & ACTIVITEITEN

De school werd opgestart in 1988 met 84 leerlingen, enkel meisjes verdeeld over 2 klassen (technische graad).
In september 1991 opende de school de afdeling lager onderwijs. In april ’94, waren er 315 leerlingen in het eerste tot zesde jaar middelbaar technisch en in het eerste tot derde jaar lager onderwijs.
In 1994 werden de gebouwen grotendeels vernield en de uitrusting ontvreemd.
De Afrikaanse Bank voor Ontwikkeling heeft de school in ere hersteld en opnieuw uitgerust (2001-2003).
De heropening vond plaats op 7 oktober 2002 met 171 leerlingen verspreid in 4 klassen, eerste jaar gemeenschapsonderwijs.

Momenteel zijn er 12 klassen. Het plan was om in 2008 het aantal leerlingen op te voeren tot 520, bij gebrek aan slaapplaatsen blijft men hangen bij 437. Doel is aan Rwandese meisjes een wetenschappelijke opleiding te bieden teneinde hen in staat te stellen hun kennis en bekwaamheden te vervolmaken wat niet alleen hun eigen ontplooiing ten goede komt maar ook de verdere opbouw van het ganse land. Bovenop het opgelegde lessenpakket zijn de leerlingen opverschillende gebieden actief : sportief (volleybal, basketbal), cultureel (ballet, theater), sociaal (antiaids vereniging), in de jeugdbeweging en actiegroepen (gidsen, rode kruis, zangkoor). De leerlingen worden bijgestaan door een ploeg van 5 administratieve medewerkers, 18 leerkrachten en 13 personen ondersteunend personeel.

1.4. BETITELING PROJECT

Constructie en uitrusting van een slaapzaal voor 200 leerlingen.

1.5. ADRES & LOCATIE

Secundaire school 'Stella Matutina' : Noord Provincie, District Rulindo, Sector Shyorongi, cel Bugaragara.
Naast de weg Kigali-Ruhengeri op 18 km van centrum Kigali stad en op 13 km van de Nyabugogo-brug.

II. BESCRIJVING PROJECT

2.1. BESCHRIJVING & ANALYSE

'Stella Matuttina', Shyorongi kampt met een enorm logementprobleem.
Begin 1994 plande de directie de bouw van een slaapzaal, de uitvoering kwam er niet met als gevolg : de meeste leerlingen sliepen in klaslokalen, anderen in een parochiezaal te Shyorongi.
Bij de heropbouw in 2001-2003 deed de Afrikaanse Bank voor Ontwikkeling niets aan het logementprobleem. Het was in december2003 dat hieraan werd verholpen dankzij de aangeboden hulp van een Duitse vereniging.
Er is nu onderdak voor 270 leerlingen, de andere meisjes worden ondergebracht in nieuwe klaslokalen die voor dit doel zullen ingezet worden naargelang de vraag stijgt.
Dit schooljaar, studeren de leerlingen in 12 lokalen. Voor de komende schooljaren zijn er geen vrije lokalen meer.
Dit wil zeggen dat indien er geen financiering komt voor de bouw van een slaapzaal, het onmogelijk zal zijn het effectief te verhogen en de opstart van de afdeling wetenschappen-wiskunde, voorzien voor schooljaar 2009, eveneens niet kan doorgaan.
Met de steun van de provincie Oost-Vlaanderen in 2004 werd een deel van de schoolomheining aan de straatzijde opgetrokken, het zwaar beschadigde logement voor de leerkrachten hersteld en 45 stapelbedden (voor 90 leerlingen) aangekocht.

OBJECTIEVEN & TE VERWACHTEN RESULTAAT

Algemeen

Dit project wil bijdragen om een oplossing te bieden aan het logementprobleem van de meisjes/leerlingen afkomstig uit alle provincies van het land die omwille van hun armoede geen buitenschools onderdak kunnen vinden.

Specifiek

· Waken over de veiligheid en gezondheid van deze Rwandese jonge meisjes.
· Aan een grote groep meisjes de kans bieden hun secundaire studies af te werken.
· Hulp bieden aan behoeftige ouders door aan hun dochters onderdak te bieden in het internaat.
· Bijdragen tot het positieve imago van de school in de naaste omgeving.
· Aan de internen faciliteiten bieden om hun slaagkansen te verhogen.

Te verwachten resultaten

· Bouw van een slaapzaal met stapelbedden voor +/- 200 leerlingen.
· Vrijmaken van klaslokalen teneinde nieuwe leerlingen te kunnen opvangen.
· Veiligheid voor de leerlingen dankzij het verblijf in internaat.
· Betere slaagkansen van de leerlingen dankzij gunstiger omstandigheden.
· Betere deelname aan naschoolse activiteiten door logement binnen de schoolmuren.

2.3. LOOPTIJD VAN HET PROJECT

Een jaar te rekenen vanaf de datum van het bekomen van de financiële steun.

2.4. PARTNERS IN HET PROJECT

Partners zijn de leerlingen en de administratie van de Secundaire school 'Stella Matutina' Shyorongi.
'Vleugels van Hoop' voor de sponsoring van de uitrusting van de slaapzalen.

2.5. BEGUNSTIGDEN

2.5.1. Leerlingen: Het leerlingenaantal steeg van 171 in 2002 geleidelijk naar 438 in 2008.
2.5.2. Personeel: 34
2.5.3. Totaal:


Schooljaar

Aantal klassen

Leerlingen

Administratief
Personeel

Onderwijzend
Personeel

Ondersteunend
Personeel

2008

12

438

5

16

13

 

 

 

 

 

 


'Vleugels van Hoop' wenst de uitrusting van de slaapzaal te verwezenlijken:

Voorlopige offerte UITRUSTING, gaande van stapelbedden en het nodige linnen, kastjes voor de internen en het nodige toiletgerief voor 520 leerlingen (internen en externen).

Totaalfactuur:
Negenentwintig miljoen en vierhonderd achtenzestig duizend Rwandese Franken
zijnde ongeveer 40.000 €
(naargelang de schommelingen van de wisselkoers)

Datum en stempel  ‘Stella Matutina’
Shyorongi, le 10/11/2008
Handtekening directie school

Zie ook projecten: 'Shyorongi 2009'


Te noteren in uw agenda :

15.08.2009 ‘Heikenskermis’ te Moerbeke-Waas
zal doorgaan ten voordele van dit project.


 
Dank aan de vele mensen die zich, van ver of dichtbij, in de ideeën van  ‘Vleugels van Hoop’ vzw kunnen vinden en deze ook steunen.

Wil U 'Vleugels van Hoop'vzw steunen?
rekeningnummer 001-5300142-41

Van ganser harte : DANK U !

Top